เหตุใด ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ธรรมทานชนะทานทั้งหมด

ธรรมทาน คืออะไร?
นอกจากการทำทานที่เราจะต้องสละหรือแบ่งปันสิ่งของแล้ว เรายังมีวิธีการทำทานที่เราไม่ต้องเสียเงินหรือสิ่งของเลยแม้แต่นิดเดียว ก็คือการให้ธรรมะเป็นทานนั่นเอง

ที่สำคัญที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ” แปลว่า ธรรมทานชนะทานทั้งหมด (อรรถกาถา เล่มที่ 39 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ สุตตนิบาต หน้า 193) หรือแปลง่ายๆ ว่า ผลบุญจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนั้นได้ผลบุญมากที่สุดในเรื่องของการให้ทานนั่นเอง เพราะการให้ทานด้วยสิ่งของอาจจะไม่ได้ช่วยให้ผู้รับเป็นคนที่ดีขึ้นเลย แต่การให้ธรรมเป็นทาน จะช่วยให้ผู้รับเป็นคนดีขึ้น ช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องบาปบุญมากขึ้น เขาจะเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลง ทำบุญมากขึ้น และสามารถหลุดพ้นไปนิพพานได้ และคนที่เราให้ธรรมะเป็นทานก็ยังสามารถให้ธรรมะเป็นทานกับคนอื่นๆ ได้อีก

ซึ่งก็จะทำให้คนอื่นๆ เป็นคนดีขึ้น ช่วยให้คนอื่นๆ เข้าใจเรื่องบาปบุญมากขึ้น เขาจะเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลง ทำบุญมากขึ้น และสามารถหลุดพ้นไปนิพพานได้เช่นกัน และสามารถเกิดแบบนี้ต่อไปได้อีกนับไม่ถ้วน การให้ธรรมะเป็นทานจึงมีผลบุญมากมายมหาศาล

โดยธรรมทานนั้นไม่ได้หมายความว่า หากเราให้หนังสือธรรมะ การอธิบายธรรมะก็จะนับเป็นธรรมทานที่ได้บุญสูงสุด แต่หมายถึง การให้ธรรมะแล้วสามารถส่งผลกระทบในด้านดี ทำให้เขามีศีลมากขึ้น ทำบุญมากขึ้น มีศรัทธามากขึ้น เช่น หากเราเอาหนังสือที่อธิบายธรรมะอย่างถูกต้องไปให้ผู้อื่นได้อ่าน แล้วเขามีศีลมีธรรมมากขึ้น หรือเราสนับสนุนเงินเพื่อการเผยแพร่ธรรมะที่ส่งผลให้คนมีศีลมีธรรมมากขึ้น
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

” อักขะรา เอกัง เอกัญจะ พุทธะรูปัง สิยา “
สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร
เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
ก า ร ใ ห้ ธ ร ร ม เ ป็ น ท า น
ช น ะ ก า ร ใ ห้ ทั้ ง ป ว ง
.
ผูัให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้งในมรรค ผล เข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน
ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

” บุญนั้นเป็นสมบัติของเราผู้สร้างบุญ เป็นสมบัติเฉพาะของคนๆนั้น ไม่สามารถที่ใคร จะลักขโมยเอาไป ปล้นเอาไป ทำตกหล่นหายไป หรือพินาศจากภัยต่างๆได้ เหมือนกับทรัพย์ภายนอกทั่วไป และจะยังติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไป เราจึงควรสะสมบุญ อันเป็นทรัพย์ภายในเอาไว้อย่างส่ำเสมอให้จิตคุ้นชินกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งบุญ “

ธรรมทาน
แผ่นพับสวดมนต์สีสวย

บุญประณีต บารมีมาก อานิสงส์สูง
หนังสือธรรม สร้างบุญ สร้างสุข สร้างความดี
ให้ปัญญา ให้ความรู้ ให้ความสุข สงบ พบพระธรรม

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ ธ ร ร ม เป็นทาน
ช น ะ ก า ร ใ ห้ ทั้ ง ป ว ง

พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ข้าวน้ำ
ถือว่าให้กำลัง
ผู้ให้เสื้อผ้าถือว่าให้ความสวยงาม
แต่ ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน
ถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคน
ให้สติปัญญา ให้ความพ้นทุกข์
ให้ทางแห่งธรรม

” ธรรมทาน ” เป็นบุญใหญ่บารมีมาก อานิสงส์สูงยิ่งเพราะเป็นการให้ปัญญา
ให้สติ ให้แสงสว่าง ให้ความสุข สงบ ชุ่มเย็นอันแท้จริงแก่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้สุขกายใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังบุญแห่งภาวนา สมาธิ การแผ่เมตตา อโหสิกรรม
เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสรรเสริญยินดีร่วมอนุโมทนาในบุญ
แห่งการสวดมนต์ภาวนาสมาธินั้น

ด้วยเหตุนี้..บุญแห่ง

” ธรรมทาน “

จึงเป็นทานที่บารมีสูงผู้สร้าง
ได้บุญมากอานิสงส์แรง
เพราะเป็นบุญแห่งปัญญา ที่ให้แก่ตนเองและผู้รับได้ครบทุกอย่าง
เป็นการให้ที่ถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริง
ผู้สร้างบุญ
จักได้รับพลานุภาพแห่งบุญ
อยู่ทุกขณะ ดั่งเงาตามตัวตามติด
จิตวิญญาน กระแสแห่งบุญนั้น
จะตามส่งผล
บุญจะเกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อผู้รับ
 สวดมนต์ทำสมาธิ
มหาอานิสงส์บารมี
เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับ
 ขออโหสิกรรม
 ให้อภัยทานให้อโหสิกรรม
แผ่เมตตา
 อุทิศบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
บุ ญ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ค รั้ ง
ที่ผู้รับเกิดปิติ เกิดความสงบแห่งกาย ใจ จิต  เกิดมหาสติ เกิดปัญญา
มหาบุญบารมีเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับมีความสุข และแบ่งความสุขกาย
สุขใจแห่งบุญนั้นๆต่อๆไป

 เมื่อมีหนึ่งคนสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำสมาธิ เราผู้สร้างทานก็ได้รับมหาอานิสงส์แห่งบุญนั้นๆด้วย ผู้รับพันคน บุญเข้ามาหาเราพันทาง หมื่นทาง แสนทาง กระแสบุญถูกส่ง-รับ แผ่ขยายต่อๆออกไปมิสิ้นมิสุด อำนาจบุญ พลังแห่งความดีงาม สว่าง สงบ ชุ่มเย็น แผ่ไพศาลไปทั่วอนันตจักรวาล กระแสบุญเกิดตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง ” การสร้างธรรมทาน แจกหนังสือสวดมนต์ “ จึงเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์แห่งบุญบารมีสูงยิ่ง เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยายแตกหน่องอกงาม ออกดอก ออกผล แพร่ขยายบุญออกไปตลอดกาล การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทานจึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิต ต้นบุญแห่งธรรม

 มหาบุญกุศลนั้นจักส่งผลให้เจริญศรี เจริญสุขทั้งทางโลกและทางธรรม มีสติปัญญาเฉียบคม พร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กายผ่องแผ้วจิตผ่องใส เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม เปิดทางสว่างให้ชีวิต เคราะห์ร้ายอุปสรรคอันตรายสิ้นสูญ เทพเทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตารักใคร่ ปกปักคุ้มครองรักษา ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นเคราะห์ อุปสรรค พบแต่สิ่งดีงาม ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอันเป็นบุญ และยังส่งผลถึงบิดามารดา ครอบครัว สามีภรรยา บุตรหลาน ญาติเชื้อวงศ์วาน ให้พบแต่ความรุ่งเรืองมีศีลธรรม เมื่อละสังขารไปก็จักได้อยู่ในภพภูมิที่สูง

” ธรรมทาน “ เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง

โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่เหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย กระแสบุญแห่งปัญญานี้จะนำเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเบาบางลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

 ผูัให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผลเข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

 ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

 ” ธรรมทาน ” นี้ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการให้เพื่อ”ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

 ออกแบบแผ่นพับให้เปิดเรียง
ตามลำดับเลขหน้า
บทสวดมนต์เรียงลำดับถูกต้อง
เปิดพลิกหน้าได้สะดวก

  ขนาดแผ่นพับ 6 x 3 นิ้ว
เมื่อกางออกขนาด 6 x 18 นิ้ว
มี 16 หน้า
เรียงลำดับการสวดมนต์ประจำวัน
ครบสมบูรณ์ ดังนี้

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓. บทชุมนุมเทวดา
๔. บทอารธนาศีล
๕. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๖. ไตรสรณคมน์
๗. บทสมาทานศีล 5
๘. บทถวายพร
๙. บทชัยมงคลคาถา

๑๐. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทชินบัญชร
๑๒. บทอิติปิโส
๑๓. บทแผ่เมตตาตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่นส่วนบุญกุศล
๑๖. บทให้อโหสิกรรม ขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบาน
๑๗. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล

ไม่มีพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ

เนื่องจากใช้พื้นที่เพิ่มบทสวดขออโหสิกรรมถอดถอนคำสาบาน และบทแผ่เมตตาครอบจักรวาล ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ให้และรับ
ได้อานิสงส์สูงมาก

ธรรมทาน บทสวดมนต์ สีสวย