สวดพระปริตรเป็นประจำจะเกิดผลดีหลายประการ

อานิสงส์การสวดมนต์ สวดพระปริตรเป็นประจำจะเกิดผลดีหลายประการ 

๑. ได้ความเป็นสิริมงคล บางครั้งเราสวดเอง บางครั้งเราเป็นผู้ฟัง จุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของเรา เช่น บทสวดมงคลสูตร จะทำให้เราเข้าในเรื่องมงคลในพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นแหละ คือ มงคลแห่งชีวิตของเรา

ธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฏิบัติตาม ธรรมะก็ไม่เกิดผล ที่พึ่งที่แท้จริงคือพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ทุกครั้งที่เราน้อมศีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพระพุทธรูปนั้น ให้ทำความรู้สึกว่า… เรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า ขณะเดียวกันความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวล จะสงบระงับลงไป ความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดในตอนนี้เอง

 ๒. ได้รักษาตนจากโรคภัย เช่น #บทโพชฌงค์ที่มีประวัติในการรักษาคนป่วย #ช่วยรักษาความเครียด #ทำให้เราเกิดความสบายใจ #เมื่อใจเราเป็นกุศลเพียงแค่การสวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาศาล

หากเราทำดีมากพอ ความดีก็จะตอบสนองเราเองโดยไม่มีเงื่อนไข การสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน #อย่ารอให้มีทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรม #หรืออย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วจึงนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้ฟัง เพื่อหายป่วย #เพราะอาจเป็นการฟังครั้งสุดท้ายของเรา ทั้งที่รู้สึกดีและเสียดาย

 เพราะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากเพียงพอ เมื่อกรรมส่งผลเราจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ถ้ามีกุศลสั่งสมไว้มาก ก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวร้าย ๆ ต่างไปได้ถึงจะบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ถึงตาย ยังมีใจให้เหลือไว้นึกถึงการสวดมนต์

๓. ได้ปลอดภัยจากศัตรู การสวดมนต์มีอานิสงส์ช่วยป้องกันภัยอันตรายได้

๔. ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ผู้ที่จำบทสวดมนต์ได้นั้น นอกจากจะมีความจำดีแล้ว ยังแสดงว่า… มีการบริหารหน่วยความจำในสมองได้อย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดความเครียดหรือกังวล เราก็ผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์บ้าง เดินจงกรมบ้าง หามุมสงบๆ เพื่อนั่งสมาธิบ้าง จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมา แทนการสูบบุรี่หรือดื่มเหล้า เพื่อระบายความเครียด การได้บริหารสมองอย่างเป็นระบบและถูกวิธีจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย

“ทุกข์เกิดที่ใจต้องดับที่ใจ
ไม่ใช่หาทางเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเอง”
ความเครียดเกิดจากจิต
ก็ต้องหาทางบริหารจิตให้ถูกวิธี
ไม่ใช่หาทางออกด้วยการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่

การสวดมนต์ภาวนา จึงเป็น Positive Thinking เป็นการคิดในทางบวก คิดหาทางออกคิดในทางที่ดี ในสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่ใช่เพ้อฝันโดยไม่มีจุดหมาย เมื่อคิดดี พูดดี ทำดี ในขณะนั้นย่อมเกิดผลดีต่อจิตโดยตรง ไม่ใช่ Negative Thinking คือคิดในทางลบ ในทางที่เป็นไปไม่ได้ เห็นแต่ผลเสีย ซึ่งจะทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย เพราะคิดไปทางไหนก็จะเจอแต่ทางตัน ดังที่ดร.แอนดรู ไวลด์ แพทย์ชาวอเมริกัน กล่าวไว้ว่า… “ร่างกายรักษาตัวมันเองได้ หากเรารู้จักวิธีฏิบัติตน”

๕. ได้บำเพ็ญภาวนา เมื่อเราทำวัตรทุกเช้า-เย็น และสวดมนต์ทุกวัน เป็นการสวดยกย่องความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เป็นการชำระจิตใจให้สงบไปในตัว ได้สติสัมปชัญญะ ขณะสวด ใจก็อยู่กับบทสวดมนต์ เป็นวิธีทำใจให้สงบอีกแบบหนึ่ง เมื่อตั้งใจสวดอย่างมีสติและมีสมาธิ ย่อมเกิดบุญที่แท้จริง คือ เป็นทาน คือได้ให้ธรรมะทาน ได้อโหสิกรรมให้อภัยคนอื่นเป็นศีล คือการควบคุมกาย วาจาด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรัย เป็นภาวนา คือสวดมนต์น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ไม่ให้หลงลืม มีสติอยู่กับบทสวด

เมื่อจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่อง เมื่อนั้นย่อมเกิดปีติ เกิดความสุข ขณะนั้นต่อมเอ็นโดไครน์จะหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินหรือสารแห่งความสุขออกมา

นอกจากนี้ เมื่อจบการสวดมนต์แต่ละครั้ง เรายังได้เจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ด้วยการอธิษฐานจิตขอให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่าได้เบียดเบียนกันเลย เมื่อทำเป็นประจำ เราจะรู้สึกว่า… พระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเสมอ ทำให้เราตั้งมั่นอยู่กับการทำความดี ขณะเดียวกันก็เป็นการถอยห่างจากความชั่วไปเรื่อยๆ

๖. ได้ศึกษาธรรมะ การสวดมนต์เป็นการศึกษาภาษาบาลีไปในตัว ธรรมะบางข้อเราเข้าใจรู้ได้จากบทสวดมนต์ เป็นการเจริญปัญญาบารมี การสวดมนต์เป็นประจำจนรู้ความหมาย ย่อมจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะมากขึ้น เพราะบางบทสวดได้ แต่ไม่เข้าใจความหมาย พอรู้ว่า… แปลอย่างนี้ ความหมายอย่างนี้ยิ่งเกิดความสุขใจมากขึ้น มีกำลังใจในการสวดมนต์

และเมื่อสวดกันเป็นหมู่คณะด้วยความพร้อมเพรียงกัน เสียงก็จะดังก้องกังวานนุ่มนวลชวนให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วย เทวดาได้ยินก็ชื่นชม แม้พรหมได้ยินก็สรรเสริญ

๗. ได้ลดละจากความชั่ว เป็นการทบทวนตักเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นพระสงฆ์ก็จะได้เตือนตนว่า… เราประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้แล้วหรือยัง เหมาะสมแก่การรับสักการะจากชาวบ้านหรือยัง ชาวพุทธเองก็จะได้เตือนตัวเองว่า… “เราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยัง”  “เราได้สร้างที่พึ่งแล้วหรือยัง” ถ้าเราแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอก แต่ไม่สร้างที่พึ่งภายใน สุดท้าย เราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตเลย

สอนให้เรารู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพราะความพากเพียรพยายาม พุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเอง แสวงหาโชคด้วยตนเอง ไม่ต้องคอยวาสนาหรือโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การสวดมนต์มิใช่การอ้อนวอนเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนา แต่เป็นการสวดเพื่อประกาศความดีและอานุภาพของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อให้เรารู้ว่า… หากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอน ย่อมได้ประสบสิ่งที่ดี มากกว่าที่ตั้งความปรารถนาไว้ เป็นความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริง

๘. ได้ส่งเสริมความสามัคคี  การสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธ เมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะ ยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงกันของชาวพุทธในการระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อได้สวดมนต์พร้อมเพรียงกัน เสียงมนต์ย่อมมีพลัง คนได้ฟังก็อยากเข้ามาสวดด้วย เสียงที่สวดประสานกัน ย่อมเกิดความไพเราะจับใจ เกิดปีติและความสุข เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพรียงกันทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคี เมื่อนั้น ย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อม หากแตกสามัคคีกันเมื่อใด ย่อมมีแต่ความแตกแยก ไม่มีความเจริญ ไม่มีความสุข

๙. ได้สร้างบารมีให้กับตัวเอง การทำวัตรสวดมนต์นั้น ได้ส่งผลดีต่ออีกหลายคน ที่กำลังกลุ้มใจหาทางออกไม่เจอ หรือกำลังทุกข์หนักเรื่องใดก็ตาม เมื่อจิตเราสงบเป็นกุศล ไม่คิดอาฆาตเบียดเบียนใคร คิดแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม สวดมนต์และภาวนาเป็นประจำ ย่อมเกิดเหตุมหัศจรรย์กับชีวิตได้

ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ ใจเราก็จะถูกขัดเกลาจนใสสะอาดบริสุทธิ์ บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเรา ใจก็เป็นมงคล ตัวเราก็เป็นสิริมงคล วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังของอกุศลจิต ก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญ

 การสวดแม้จะใช้เวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่นาที แต่มีอานุภาพมากมาย

ฉะนั้น ชาวพุทธจึงควรทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้า-เย็นทุกวัน การสวดมนต์ต้องสวดออกจากใจจึงจะน่าฟัง เสียงต้องไพเราะพร้อมเพรียงกัน จึงจะเกิดประโยชน์และอานิสงส์อย่างแท้จริง ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ใช่ทำแต่ในพรรษาหรือวันสำคัญเท่านั้น ทำให้รู้สึกว่า… #ขาดทำวัตรสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นกิจวัตร

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”