“ธรรมทาน”

ผูัให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้งในมรรค ผล
เข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

ผู้ใดให้ธรรมเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย 
“บุญนั้นเป็นสมบัติของเราผู้สร้างบุญ เป็นสมบัติเฉพาะของคนๆนั้น ไม่สามารถที่ใคร
จะลักขโมยเอาไป ปล้นเอาไป ทำตกหล่นหายไป หรือพินาศจากภัยต่างๆได้ เหมือนกับทรัพย์ภายนอกทั่วไป
และจะยังติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไป เราจึงควรสะสมบุญ อันเป็นทรัพย์ภายในเอาไว้อย่างส่ำเสมอ
ให้จิตคุ้นชินกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งบุญ “

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
ก า ร ใ ห้ ธ ร ร ม เ ป็ น ท า น
ช น ะ ก า ร ใ ห้ ทั้ ง ป ว ง

ปาฏิหาริย์แห่งบุญใหญ่ พลิกชีวิตผู้ให้และผู้รับ
การสร้างบุญด้วยธรรมทาน หนังสือสวดมนต์
เป็นบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และเจ้ากรรมนายเวร ตลอดถึงมนุษย์คือผู้รับ
ล้วนพอใจในธรรมที่ยกระดับจิตวิญญานได้บุญใหญ่
สามปราการที่จะพลิกชีวิตผู้ให้และผู้รับได้

แผ่นพับบทสวดมนต์
๑๗ บทสวดมนต์ / ๑๐ สีสวย 

๑๗ บทสวดมนต์ 
ครูอาจารย์เมตตาคัดเลือก และเรียบเรียงลำดับให้
เหมาะสมกับการสวดมนต์เจริญสติเช้า-ค่ำ
สวดทุกวันชีวิตจะดีมากๆ ดีจริงๆ

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓. บทชุมนุมเทวดา
๔. บทอารธนาศีล
๕. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๖. ไตรสรณคมน์
๗. บทสมาทานศีล 5
๘. บทถวายพร
๙. บทชัยมงคลคาถา

๑๐. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทชินบัญชร
๑๒. บทอิติปิโส
๑๓. บทแผ่เมตตาตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่นส่วนบุญกุศล
๑๖. บทให้อโหสิกรรม ขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบาน
๑๗. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล


⇒ ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ⇐

 ลงบทสวดมนต์ดีงามเต็ม ๑๖ หน้า
 ครูบาอาจารย์ท่านว่า…เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับ

ธรรมทาน บทสวดมนต์ สีสวย