การทำบุญด้วยการภาวนาได้กุศลผลบุญสูงสุด ทำได้ไม่ยาก !!!

หลายท่านอาจเข้าใจว่า การทำบุญด้วยวิธีเจริญสมาธิภาวนานั้นทำได้ยากมากเพราะว่าไม่มีเวลา พอพูดเรื่องการเจริญสมาธิภาวนานั้นจะนึกถึงการนั่งหลับตา แต่จริงๆแล้วการเจริญสมาธิภาวนานั้นไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไป สมาธินั้นทำได้ทั้งลืมตาและหลับตา ไม่จำเป็นต้องนั่งท่าขัดสมาธิ จะนั่งท่าไหนก็เป็นสมาธิได้ ทำได้ทั้ง ยืน นอน นั่ง เดิน วิ่ง ก็สามารถทำสมาธิได้ ทำได้ทุกท่าทาง ทุกอริยาบท ท่านว่าการทำบุญด้วยการภาวนาได้กุศลผลบุญสูงสุด
การเจริญสมาธิภาวนานั้นมีสองแบบ ดังนี้

๑) การเจริญสมถะภาวนาคือการจดจ่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพื่อให้จิตสงบ
๒) การเจริญวิปัสสนาภาวนา คือการพิจารณาไตรลักษณ์ การเกิดขึ้น ตั้้งอยู่ ดับไป

โดยตามหลักแห่งการสร้างบุญแล้วการภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดลงทุนน้อยที่สุด ง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับคนทั่วไป คนทั่ว ๆไปจะมองเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องที่สูงและไกลตัวเกินกว่าทำความเข้าใจได้และเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นพระสมณะเท่านั้น อย่างดีถ้าจะให้ได้ทำก็แค่นั่งสมาธิกำหนดใจสัก 5-10 นาทีแล้วก็หยุดเลิกไป

การเจริญภาวนานั้นมีอยู่หลายวิธีที่จะทำให้จิตเกิดเป็นสมาธิและได้บุญกุศลตามที่ได้ปรารถนาไว้ ได้แก่

1. สวดมนต์

การสวดมนต์ด้วยบทพระคาถาต่าง ๆจะทำให้จิตใจเป็นสมาธิไม่ต่างจากการนั่งสมาธิเพราะขณะที่สวด ทั้งสายตาและจิตของเราก็จะมุ่งอยู่กับคำสวดที่อยู่ในมือ การสวดมนต์นั้นเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งโดยการทวนคำสอนของพระองค์ด้วยการสวด ขณะที่ปากสวดใจก็จะมีสมาธิและเมื่อสวดเสร็จก็จะเกิดความอิ่มเอมปีติทางใจ เพราะการสวดมนต์นาน ๆ ต้องใช้ความอดทนอันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยาก นอกจากนั้นเรายังได้รับรู้ว่าการใช้ปากสวดมนต์เปล่งวาจาออกมา จะนำไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญคือ เราไม่กล้าที่จะใช้ปากของเราไปก่อกรรมไม่ดีทางวาจาขึ้นมาอีก อย่างเช่นการพูดปด เพราะปากต้องสวดมนต์อยู่บ่อย ๆ บทสวดมนต์ที่แนะนำให้สวดเป็นประจำ คือ บทบูชา พระพุทธคุณ (อิติปิโส) พระธรรมคุณ (สวากขาโต) และพระสังฆคุณ (สุปฏิปันโน) ผู้ที่ได้สวดเป็นประจำทุกวันจะได้อานิสงส์ให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขคลายทุกข์ร้อนจิตเป็นสมาธิ นอนหลับฝันดี นอกจากบทสวดหลักนี้ก็ยังมีบทสวดมหามงคลอีกมากมายเช่น บทถวายพรพระ พาหุง มหากาฯ บทคาถาพระชินบัญชร ฯลฯ

2. นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 15 นาที (อาจให้การเดินจงกรมก็ได้)

การนั่งสมาธิเป็นการสร้างบุญใหญ่ง่าย ๆดังที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่า ต่อให้รักษาศีล 227 ข้อได้ต่อเนื่องยาวนานเป็น 100 ปีก็สู้การทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิเพียงชั่ว ไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้ การทำสมาธิขอให้ใช้หลัก อานาปานสติ คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นสมาธิบริกรรมขณะหายใจเข้าว่า “พุทธ” หายใจออกว่า “โธ” จนจิตเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมใด ๆอีกให้รับรู้ขณะที่ลมกระทบที่จมูกขณะหายใจเข้าออกก็พอจิตก็จะนิ่งได้เองไปเรื่อย ๆ หากจิตส่ายออกไปข้างนอกก็ให้กลับมาบริกรรมใหม่ การทำสมาธิด้วยวิธีนี้จัดเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีความปลอดภัยสูงเป็นกรรมฐานเย็นทำแล้วอิ่มเอิบใจจิตเกิดความปีติได้ง่าย

3. แผ่เมตตาอุทิศบุญไปให้แก่ทั้งเทพ เทวดา เจ้ากรรมนายเวร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คนทั่วไปอาจไม่ทราบว่าการแผ่เมตตาและอุทิศบุญนี้เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการข้อหนึ่งที่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มารับบุญและโมทนาคุณความดีของเรา การแผ่บุญและส่งบุญไปให้คนอื่นนั้นเป็นการสร้างความดีเสมือนเราจุดเทียนขึ้นในความมืดแล้วเราก็ต่อเทียนไปให้ผู้อื่นโดยที่ บุญของเราก็ยังอยู่และได้ยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นไปแก่ผู้อื่นด้วย ดังนั้นภายหลังจากการสวดมนต์ นั่งสมาธิและแผ่เมตตาแล้ว ครูบาอาจารย์มักจะให้กล่าวคำอุทิศบุญไปให้ผู้อื่นให้ครอบคลุมด้วยบท อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลว่า

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญฯ

4. ทำการอธิษฐานขอให้ผลบุญได้สัมฤทธิ์ผล

คำกล่าวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ “ถ้าขอแล้วจะได้ ถ้าหาแล้วจะพบ” หมายความว่าการที่เราได้ลงมือทำอะไรไปแล้วและเป็นสิ่งที่ดีสมควรที่จะได้รับหากยังไม่ได้ก็ควรจะร้องขอเอา สิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุข ความมั่งมี ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยจากแรงบุญและกรรมทีได้กระทำ การอธิษฐานขอให้ผลบุญได้สำเร็จผลนี้ ก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จต่าง ๆดังที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกทางธรรม
ดังนั้นเมื่อได้ทำบุญด้วยการภาวนาแล้วต้องอธิษฐานประกอบบุญไปด้วยบุญนั้นจึงจะส่งผลได้เร็วยิ่งขึ้นโดยตั้งใจให้แน่วแน่ปักจิตลงไปในเป้าหมายอย่างแท้จริงเชื่อมั่นในบุญที่ได้ทำโดยไม่ลังเลสงสัย แม้ผลสำเร็จจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีก็ยังไม่ต้องท้อแท้เพราะองค์ประกอบเหตุและปัจจัยยังไม่สมบูรณ์เพียงพอซึ่งแต่ละคนมีปัจจัยบุญและกรรมที่ไม่เหมือนกัน

คำอธิษฐานโดยทั่วไปที่ควรนำมาใช้
“ข้าพเจ้า………..(ชื่อ – นามสกุล) ขอน้อมอานิสงส์ผลบุญจากบุญที่ได้ทำ….. ( รวมได้หมดทุกอย่างแห่งการสร้างบุญไม่ว่าทำบุญมาแบบไหนทั้งการ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนแล้ว) ในวันนี้ ครั้งนี้ขออุทิศให้แก่……( บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมด หรือ คนที่ปรารถนาจะอุทิศให้ตามหลักแห่งการอุทิศบุญแผ่เมตตา)
ขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้า (หรือผู้อื่น โดยกล่าวชื่อ นามสกุล)…..ขอให้..(ปรารถนาสิ่งใดก็ว่าไปตามนั้น โดยสิ่งที่ขอต้องไม่ผิดศีลธรรม) เช่นขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำอยู่,ขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ให้คิดดี พูดดี ทำดีติอต่อกัน สนับสนุนกันให้พ้นจากภาวะที่เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบัน ( บอกรายละเอียดของความทุกข์ด้วยก็ได้) ให้พ้นจากทุกข์นั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป การงานสิ่งใดที่ชอบกอร์ปไปด้วยธรรม ขอให้ข้าพเจ้าได้ประสบความสำเร็จตามความปรารถนา ทั้งทางโลกและทางธรรม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเทอญ”

5. หมั่นพิจารณาสิ่งทั้งหลายว่าทุกอย่างเป็นไปตามสภาวธรรมและความเป็นจริง

การสร้างบุญด้วยเจริญปัญญาที่ได้บุญและอานิสงส์ข้อนี้เองที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า “ ผู้ใดที่มีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่า ร่างกายนี้ เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้จะเป็นเพียงชั่วเวลาสั้น ๆแค่ช้างกระดิกหูแล้วย่อมดีเสียกว่า ผู้ที่มีอายุยืนยาว 100 ปีแต่ไม่มีปัญญาได้เห็นความจริงดังกล่าวทำให้เสียเวลาไปชาติหนึ่งหรือเป็น “โมฆะบุรุษ”

การเจริญปัญญาอย่างง่าย ๆประจำวันควรจะทำให้บ่อย ๆ ทำให้มาก ๆจนจิตเป็นอารมณ์แนบแน่นไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนก็คิดใคร่ครวญถึงความเป็นจริง 4 ประการดังต่อไปนี้

การใคร่ครวญถึง ความตายเป็นอารมณ์ โดยเป็นการเตือนสติให้เราได้ตื่นได้พากเพียรทำความดีก่อนที่ความตายจะมาถึง เพราะการคิดถึงความตายอยู่เสมอนั้นจะทำให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต เมื่อได้คิดแล้วย่อมเร่งกระทำความดีและบุญกุศล เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตัวไปถึงในชาติหน้า หากมัวหลงในลาภยศสรรเสริญ สมบัติทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงมัวเมาอยู่ก็สูญไปหมดไม่ได้ติดตัวไปกับตนเองเลย

การใคร่ครวญถึง สิ่งที่ไม่สวยงามเป็นอารมณ์ เป็นการพิจารณาว่าร่างกายของคนอื่นที่ว่าสวยงามทั้งหลายที่เป็นบ่อเกิดแห่งความใคร่และตัณหานั้นที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ทุกคนต้องแก่ต้องเหี่ยวหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จนเมื่อตายแล้วร่างกายก็ต้องเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเน่าเปื่อย ทุกอย่างเป็นของน่าสะอิดสะเอียนหาความสวยงามใด ๆไม่ได้อีก ซึ่งหาความเป็นตัวตนของตนเองไม่ได้เลย ในที่สุดสังขารของเราก็จะต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกัน

การใคร่ครวญถึงว่า ร่างกายของเราเป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรก การพิจารณาในข้อนี้ก็เพื่อให้เห็นว่า แท้จริงแล้วร่างกายของเราก็เป็นที่รวมซากศพและของเน่าเหม็นที่เราได้รับประทานเข้าไป และต้องขับถ่ายออกมาจากทวารทั้งหลาย เป็นสารพัด “ขี้” เช่นเมื่อมีการขับถ่ายออกมาทางหูก็เรียกว่า ขี้หู ออกมาทางตาก็เรียก ขี้ตา ออกมาจากผิวหนังก็เรียก ขี้ไคล เป็นต้น เมื่อได้พิจารณาความจริงข้อนี้จะเห็นความสกปรกในร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงและไม่อาจเลี่ยงได้ เมื่อรับรู้แล้วจิตก็จะมีกำลังและเกิดความเบื่อหน่ายในการยึดติดร่างกายทั้งของตัวเองและผู้อื่น

การใคร่ครวญถึงว่าทุกสิ่งนั้นประกอบด้วยธาตุที่มาประชุมรวมกันอยู่ ข้อนี้เป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงให้ถึงที่สุดว่า ไม่ว่าร่างกายของเรา ของผู้อื่นและทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นแต่เพียงธาตุที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทนรวมกันอยู่ได้นาน นานไปก็เก่า นานไปก็แก่แล้วก็ต้องมีอันแตกสลายไปแล้วกลับคืนสู่ความเป็น วัตถุธาตุอีกครั้ง ดังเช่นร่างกายเรา กระดูกก็คือดิน เลือดก็คือน้ำ ลมภายในร่างกายก็คือ ธาตุลม และความร้อนรวมไปถึงอารมณ์ในร่างกายต่าง ๆก็คือธาตุไฟ เมื่อแตกสลายไปแล้วก็ กลายเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่างเดิม

การฝึกเจริญภาวนาด้วยการคิดใคร่ครวญหาเหตุผลทั้ง 4 แบบนี้เป็นข้อที่ทำได้ยากที่สุดเพราะในโลกของมนุษย์เรายังมีสิ่งปรุงแต่งเจือปนให้กับจิตใจด้วยวัตถุมากมาย แต่หากใครทำได้จิตก็จะค่อย ๆหลุดพ้นไปอันเป็นทางสู่นิพพานในที่สุด การสะสมสร้างบุญในทุกวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักในการปฏิบัติเพิ่มเข้าไปอีก 3 ประการคือ

1. มีความสม่ำเสมอ
การทำบุญนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่าทำบาป แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยจนไม่สามารถทำได้ เปรียบเสมือนงานประจำ ก็คือ งานนั้นเราต้องทำอยู่ประจำทำทุกเมื่อเชื่อวันจึงจะเกิดความชำนาญ บุญก็เช่นเดียวกันต้องมีความสม่ำเสมอในการสร้างบุญ บุญนั้นก็จะได้พอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆและเวลานำไปใช้ก็จะมีความชำนาญในการใช้ ไม่ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

2. มีความมากพอในบุญ
นอกจากมีความสม่ำเสมอแล้วการทำบุญก็ต้องมีความมากพอที่จะนำบุญนั้นไปใช้ เปรียบเทียบเหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่มน้ำที่บ้าน เราต้องตื่นมาแต่เช้าและทำเป็นประจำเสมอ แต่ถ้าเราตักน้ำใส่เป็นประจำเพียงแค่วันละขันมันก็ยังน้อยเกินไปไม่พอจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้าจะให้มากพอให้มันเต็มตุ่มในแต่ละวันก็ต้องตักน้ำวันละหลาย ๆถังเพื่อให้เพียงพอจะนำไปใช้ได้

3. มีความนานพอ
บุญต้องใช้การ “สะสม” มันไปเรื่อย ๆเหมือนกับความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ กฎแห่งความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับ 3 ข้อนี้ทั้งนั้น ทุกความสำเร็จจะต้องใช้เวลาสะสมในตัวของมันเอง เมื่อสร้างบุญได้สม่ำเสมอ, มากพอ, และนานพอ ก็จะทำให้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดอันคือ พระนิพพานได้ การบรรลุพระนิพพานเป็นเหตุให้บุคคลสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นบาปสิ้นบุญหมดแล้วทุกอย่าองในโลก เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าของเรา ได้บำเพ็ญเพียรสร้างบุญมากว่า 500 ชาติ และใน สิบชาติสุดท้ายก็ได้บำเพ็ญสร้าง “มหาทศบารมี” จนในชาติสุดท้ายพระองค์ก็ตรัสรู้สิ้นเวรกรรมในโลกและหลุดพ้นไปในที่สุด

ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ด้วยการนั่งสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์ การน้อมพิจารณาความจริงของชีวิต เพื่อให้สภาพจิตใจมีความสะอาด สว่าง สงบ อยู่เหนือความโกรธ ความโลภ ความหลง และการเชื่อในบาปบุญคุณโทษ การมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอคติลำเอียง มองโลกตามความเป็นจริง

ธรรมทาน แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก
ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ บารมีมาก อานิสงส์สูงยิ่ง เพราะเป็นการให้ปัญญา
ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ได้สุขกายใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังบุญแห่งภาวนา สมาธิ อโหสิกรรม
และการแผ่เมตตาอันสุดประมาณ เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสรรเสริญยินดี
ร่วมอนุโมทนาในบุญแห่งการสวดมนต์ ภาวนา สมาธินั้น

• บุญเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่ผู้รับเกิดปิติ เกิดความสงบแห่งกาย ใจ จิต เกิดมหาสติ เกิดมหาปัญญา

• บุญเกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อผู้รับมีความสุข สงบ และแบ่งความสุขกาย สงบใจแห่งบุญนั้น ต่อๆไป

สวดมนต์ ภาวนา วิปัสสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน
การสร้างธรรมทาน แจกบทสวดมนต์ที่ถูกต้อง คุณภาพดี สีสวยงามประณีต
คือมหาธรรมทาน เป็นการส่งบุญ ส่งความสว่าง ความสงบ
มหาสติ มหาปัญญาไปสู่คนทั้งหลาย

เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยาย แตกหน่องอกงาม
ออกดอก ออกผล แพร่ขยายร่มใบแห่งต้นบุญออกไปตลอดกาล
การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทาน
จึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิต ต้นบุญแห่งธรรม
ดั่งพุทธพจน์กล่าวว่า..ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

ธรรมทาน

“แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย”
หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ
ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้

● สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
● สพฺพํ รสํ ธมฺมรโส ชินาติ
● สพฺพํ รตึ ธมฺมรตี ชินาติ
● ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ.

● ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง
● รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
● ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
● ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง.

บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ๑๙ บท

พร้อมด้วยคาถาบูชาดวงชะตา บทขออโหสิกรรม บทแผ่เมตตาอุทิศบุญครบสูตร

กรอบเดินลายทองเทวบุตร เทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล
รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ
กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา พลิกหน้าสวดมนต์เรียงตามเลขหน้าสะดวกมาก
ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ประจำวัน

๑๐ สีสวยเดินลายทองเทวบุตร เทวดา

๑. สีแดง เดินลายทอง ( วันอาทิตย์ )
๒. สีดำ เดินลายทอง ( วันจันทร์ )
๓. สีชมพู เดินลายทอง ( วันอังคาร )
๔. สีเขียวมรกต เดินลายทอง ( วันพุธ )
๕. สีส้ม เดินลายทอง ( วันพฤหัสบดี )
๖. สีฟ้า เดินลายทอง ( วันศุกร์ )
๗. สีม่วง เดินลายทอง ( วันเสาร์ )
๘. สีน้ำตาล เดินลายทอง
๙. สีน้ำเงิน เดินลายทอง
๑๐. สีเงิน เดินลายทอง

ขนาด ۰แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย۰
ขนาดเล่ม 6 x 3 นิ้ว

ขนาดเมื่อกางออก 6 x 18 นิ้ว
8 พับ 16 หน้า

๑๙ บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. คำสมาทานศีล5
๗. บทถวายพรพระรัตนตรัย (อิติปิโสฯ)
๘. พุทธชัยมงคลคาถา
๙. มหาการุณิโก
๑๐. สรรพมงคลคาถา
๑๑. คาถาชินบัญชร
๑๒. อิติปิโสฯ
๑๓. คาถาบูชาดวงชะตา
๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๕. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๖. บทแผ่บุญกุศล
๑๗. คาถาล้างกรรม (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
๑๘. บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน
๑๙. บทกรวดน้ำแผ่เมตตา ( หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ออกแบบแผ่นพับให้พลิกเปิดสวดมนต์ตามลำดับเลขหน้าได้สะดวก เรียงลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง

►ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ◄
บทสวดมนต์ดีงามเต็ม 16 หน้า 8 พับ
ครูบาอาจารย์ท่านว่า..เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับเหลือคณา

เลือกสีได้ 2 แบบ

>> แบบ A คละสี >> 100 เล่ม คละ 10 สีๆละ 10 เล่ม

>> แบบ B สีเดียว >> 100 เล่ม 1 สี

ราคาแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

ราคาเล่มละ ๑๓ บาท
๑ กองบุญ มี ๑๐๐ เล่ม
กองบุญละ ๑,๓๐๐ บาท
บวกค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

☼ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้ มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ 【เล่มละ ๑๓ บาท 】

ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวยบุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง
แจกแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย
สร้างบุญด้วยการให้ปัญญา ให้ความสงบ ความสุข ความสว่าง
แก่คนทั้งหลายให้ได้สุขใจทั่วหน้า สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี
เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป ดังพุทธพจน์กล่าวว่า..
ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา
ให้ความพ้นทุกข์ ให้ทางสว่างแห่งธรรม

การสวดมนต์ไหว้พระนั้น ถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตาม พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพย์ตาทิพย์ เขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่างๆ เมื่อเขาได้ยิน เขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเรา เขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างสักเล็กน้อย เราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเรา เสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดัง ปานฟ้าสิถล่มทลายลงมาทับดิน คลื่นเสียง เป็นแรงสั่นสะเทือนสามารถเดินทางได้ไกล เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงแห่งบุญ แห่งความดี ยิ่งทำด้วยจิตสงบยิ่งกว้างไกลขึ้น ฉะนั้นสวดมนต์กันบ้างเลือกบทสวดที่ชอบ จะเป็นบาลี สันสกฤต ธิเบต ก็แล้วแต่ล้วนแต่มีอานุภาพทั้งนั้น

– หลวงปู่ชอบ ฐานสโม –

บทสวดมนต์สีสวย 5 กองบุญ รับกล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์

ร่วมบุญ 5 กองบุญ (500 เล่ม)
รับมอบกล่องญานลำโพงเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ 1 เครื่อง »» ลำโพง Blue Tooth
คุณภาพสูง ขนาดเล็กๆน่ารักมาก ขนาด 4.5 x 9 x 6 CM.
มี 6 สีสวย ใช้งานง่าย พกพาสะดวกเปิดฟังได้ทุกที่ บรรจุเสียงสวดมนต์
และ บทบรรยายธรรม เต็ม 16 GB

กล่องญานเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์นี้เปิดที่ไหนที่นั้นศักดิ์สิทธิ์ ปลุกเสกธาตุทั้งห้าในกาย บ้านเรือนร้านค้า ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังพุทธมนต์ เทพเทวา สรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย จิตญานทั้งหลาย ล้วนยินดีในธรรม บังเกิดภูมิธรรม ปัญญาญาน ความรู้ ความสงบสุขจากมนตราอันศักดิ์สิทธิ์และเสียงธรรมอันทรงคุณค่าหาฟังได้ยากนับพันบท เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ทุกสถานที่


✅ กล่องญาณสำหรับแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น‼ ไม่มีจำหน่าย ❌
✅ ดูสารบัญธรรมได้ที่ไลน์นี้ LINE:@nammon
✅ หรือกดที่นี่► https://line.me/R/ti/p/%40nammon
ธรรมทานแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย 

❌❌ กล่องญานลำโพงเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ ❌❌
คลื่นมนตราเสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงแห่งบุญ แห่งความดี คือแสงสว่าง คือคลื่นแห่งการเยียวยา คลื่นเสียงมนตราทำให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความสม่ำเสมอ เข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยา เมื่อหูของเราได้ยินเสียง บทสวด ก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์การได้ยินที่อยู่บริเวณสมองกลีบขมับ ก่อนส่งไปบริเวณก้านสมอง ซึ่งเมื่อได้รับคลื่นเสียงช้าๆ สม่ำเสมอประมาณ 15 นาที ก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์มากมาย

“สมองของ เราเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงช้า ๆ สม่ำเสมอประมาณ 15 นาทีขึ้นไป จะทำให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆชนิด บริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน (serotonin) เพิ่มขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน้ำตาลในเลือด และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆ เช่น เมลาโทนิน ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะจะช่วยยึดอายุการทำงานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกาย ให้ชีวิตยืนยาวขึ้น และยังมีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับ เพิ่มภูมิต้านทาน ทำให้เซลล์สดชื่นขึ้น

รวมถึง โดปามีน มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าวและอาการพาร์กินสัน นอกจากนี้ปริมาณของซีโรโทนินมีความสัมพันธ์ต่อการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อ ประสาทอื่น ๆ เช่น อะเซทิลโคลีน ช่วยในกระบวนการเรียนรู้และความจำ ช่วยขยายเส้นเลือด ทำให้ความดันลดลง และยังช่วยลดปริมาณ อาร์กินิน วาโซเปรสซิน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความก้าวร้าว ความสมดุลของน้ำ และซีโรโทนินยังเข้าไปลดปริมาณของสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นของการ ทำงานของต่อมหมวกไตให้ลดลง ส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานน้อยลง ร่างกายจึงรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง และไม่เครียด ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น”

วัตถุมงคลล้ำค่าที่ระลึก

1 กองบุญ 100 เล่ม ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อย เนื้อทองโบราณ 1 องค์

5 กองบุญ 500 เล่ม ได้รับ กล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ 1 เครื่อง

6 กองบุญ 600 เล่ม ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อย เนื้อเงิน 1 องค์

15 กองบุญ 1,500 เล่ม ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อย เนื้อทองคำแท้ 1 องค์

ช่องทางการแจกธรรมทาน

 • ถวายธรรมทานนี้แด่พระพุทธองค์ประธาน ในวิหาร โดยขอโหสิกรรม แผ่เมตตา อุทิศบุญตั้งแต่หน้า ๑๒ ถึง หน้า ๑๕
  แล้วนำไปวางถวายไว้ในจุดที่วัดจัดไว้ให้วางธรรมทาน หรือ วางถวายไว้บนตู้บริจาค { การถวายธรรมทานแบบนี้ ถือว่าถูกสถานที่
  ถูกบุคคลอย่างยิ่ง }แล้วอย่าลืมแผ่เมตตา อุทิศบุญ กรวดน้ำให้กับทุกสรรพสิ่ง ทุกสรรพสัตว์ เนื้อความหน้า ๑๔ ถึง ๑๖
  บอกไว้ครอบคลุมละเอียดค่ะ สำคัญคือ..ใจต้องคิดเมตตาส่งไปด้วยนะคะ

หมั่นตั้งจิตอธิษฐานสร้างบุญ 9 วัดดูค่ะ ไปทำบุญทำทานและพักผ่อนไปกับครอบครัวด้วย
การหมั่นสร้างธรรมทานร่วมกับคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะครอบครัว บริวาร เพื่อน
จะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นปัญหาต่างน้อยลง เพราะเขาเหล่านั้นคือ พลังงานที่ใกล้ชิดเรา มีผลกับชีวิตเรามากที่สุด

 • จัดเป็นชุดสังฆทาน ถวายแด่พระภิกษุ
 • แจกเป็นของชำร่วยแห่งบุญ ในงานมงคล และงานอวมงคล มีอานิสงส์สูงยิ่ง เลือกสีอ่อนหวานเย็นตาสำหรับงานมงคล
  สีขรึมสุภาพสำหรับงานอวมงคล
 • นำไปถวายโรงพยาบาลสงฆ์ พุทศาสนิกชนที่มาทำบุญชอบหยิบกลับไปสวดมนต์มากๆ
 • บ้านคนชรา เด็กกำพร้า คนพิการ คนด้อยโอกาส และเรือนจำ ที่เหล่านี้หลายท่านลืมนึกถึง แจกเขาแล้ว
  วางไว้แจกคนที่มาแวะมาเยี่ยมมาทำบุญด้วยก็จะดีมากค่ะ
ทำบุญอย่าหวังผลตอบแทน
เช่น อธิษฐานขอโน่น ขอนี่
แต่ทำบุญให้ได้บุญ
คือ ทำแล้วสบายใจ -หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม- .. #แชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญ
บุญและทาน ที่บังเกิดมี ในการส่งต่อ ขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่ง มีความสุข มีความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่จน ปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกๆประการ ขอให้ผลบุญนั้น เห็นผลทันตา ด้วยเทอญ (อธิษฐาน) สาธุ
.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#ธรรมทาน
#แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย
หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้

#บทสวดมนต์สีสวย
⏭⏭ http://chantingbook.com/
❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
ทำบุญอย่าหวังผลตอบแทน เช่น อธิษฐานขอโน่น ขอนี่ แต่ทำบุญให้ได้บุญ คือ ทำแล้วสบายใจ -หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม- .. #แชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญ บุญและทาน ที่บังเกิดมี ในการส่งต่อ ขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่ง มีความสุข มีความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่จน ปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกๆประการ ขอให้ผลบุญนั้น เห็นผลทันตา ด้วยเทอญ (อธิษฐาน) สาธุ . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #ธรรมทาน #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ #บทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭ http://chantingbook.com/ ❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
"ความสุขที่แท้จริงนั้น มิใช่อยู่ที่การปรารถนาแล้วได้สมปรารถนาทุกอย่าง" - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) - . #แชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญ บุญและทาน ที่บังเกิดมี ในการส่งต่อ ขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่ง มีความสุข มีความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่จน ปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกๆประการ ขอให้ผลบุญนั้น เห็นผลทันตา ด้วยเทอญ (อธิษฐาน) สาธุ . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #ธรรมทาน #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ #บทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭ http://chantingbook.com/ ❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
"จิตใจของเราทำดีเวลาไหน มันก็ดีเวลานั้น ความดี ความชั่ว ไม่ขึ้นกับฟ้ากับดิน ขึ้นอยู่กับจิตกับใจ กับความประพฤติของเรา" - หลวงปู่หล้า เขมปัตโต - .. #แชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญ บุญและทาน ที่บังเกิดมี ในการส่งต่อ ขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่ง มีความสุข มีความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่จน ปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกๆประการ ขอให้ผลบุญนั้น เห็นผลทันตา ด้วยเทอญ (อธิษฐาน) สาธุ . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #ธรรมทาน #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ #บทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭ http://chantingbook.com/ ❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
"ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง​ จะได้เห็นความบกพร่องของตนเอง​ แล้วแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆ จนสมบูรณ์ได้" -​ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน - .. #แชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญ บุญและทาน ที่บังเกิดมี ในการส่งต่อ ขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่ง มีความสุข มีความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่จน ปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกๆประการ ขอให้ผลบุญนั้น เห็นผลทันตา ด้วยเทอญ (อธิษฐาน) สาธุ . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #ธรรมทาน #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ #บทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭ http://chantingbook.com/ ❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
“…ทุกวันนี้โลกเราเป็นอย่างไร ?
ตามถนนหนทาง ตามหน้าหนังสือพิมพ์...เราเห็นกันได้
คนชกกัน ตีกัน ฆ่ากัน เพราะอะไร ?
เพราะมันมืด มันบอด
พ่อไม่รู้จักหน้าที่ของพ่อ แม่ไม่รู้จักหน้าที่ของแม่
ลูกไม่รู้จักหน้าที่ของลูก พี่น้องไม่รู้จักกัน
จึงทะเลาะวิวาทกัน ผิดใจ เกลียดกัน
เพราะยื้อแย่งอำนาจกัน
ใคร ๆ ก็อยากเป็นใหญ่เป็นโต
มันก็เลยผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า
‘ความเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากความไม่รู้’ คำว่า ‘ไม่รู้’ นั้น...ไม่รู้อะไร ?
ไม่รู้ของจริง
ไม่ใช่ไม่รู้ไม่กินข้าว ไม่เข้าห้องน้ำห้องส้วม
ไม่ซักผ้า (หรือ)ทำอะไรไม่เป็น...ไม่ใช่อย่างนั้น
(สิ่งเหล่านั้น)ใคร ๆ ก็ทำได้
ที่ว่าไม่รู้ของจริงนี้ คือ ‘ไม่รู้อริยสัจ ๔ ไม่รู้ตัวเอง’

ต่อไปจะพูดให้ฟังถึงผลการปฏิบัติ
ที่จะ(ทำให้)ตัดสินใจได้ เชื่อมั่นในตัวเองได้
ข้อแรกที่สุดเป็นหญ้าปากคอก คือ รู้จักสมมติเสียก่อน
ต่อมาขั้นที่ ๒ ความโกรธ-ความโลภ-ความหลง จะลดน้อยลงไป
ต่อมาขั้นที่ ๓ ความยึดมั่นถือมั่นจะลดน้อยลงไป
ขั้นที่ ๔ เราจะรู้จักว่า บัดนี้เราเป็นปกติแล้ว
มีใครมาพูด (หรือมา)ทำอะไร...เราก็รู้จัก
ต่อมาเราจะรู้จักความสงบ
ไม่ใช่สงบแบบนั่งนิ่ง ๆ หรือนั่งหลับตา

ความสงบแบบพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไร ?
สงบแบบพระพุทธเจ้านั้น คือ รู้แจ้ง-เห็นจริง-เข้าใจจริง

การเห็นที่เห็นจริง ๆ (นั้น)
ทำการทำงาน-พูด-คิดอยู่...ก็ต้องเห็น

ดังนั้น คนเราเกิดมาแล้ว
ชีวิตจะมีค่า...ต้องศึกษาศาสนา หาที่พึ่ง
เกิดมาทีแรกไม่มีที่พึ่ง จำเป็นต้องพึ่งพี่พึ่งน้อง
แล้วบางคนก็ยังกลัวผี ก็ไปพึ่งผี
เมื่อมีการศึกษาแล้ว ก็ให้รู้จักผี...ว่าผีอยู่ไหน ?
เห็นผีแล้ว ก็ไม่กลัวผี
แต่ยังกลัวฤกษ์งามยามดี เราก็ต้องศึกษาให้รู้จัก
เมื่อรู้จักแล้วว่า ‘อ้อ ! สิ่งเหล่านี้มาบันดลบันดาลให้เราไม่ได้’
เราก็เลยไม่กลัว
ต่อไปศึกษาให้รู้จักเทวดา
เมื่อรู้...ก็เลยเห็น-เข้าใจซาบซึ้งตรึงใจแล้วว่า
‘สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสมมติ’ เมื่อรู้จักสมมติแล้ว ก็รู้จักของจริงที่มีอยู่ในเรา
คือ ชีวิตจิตใจนี้...ซื้อไม่ได้ ขายไม่ได้
จึงถือว่า ชีวิตจิตใจนั้นไม่มีราคา
แต่กลับมีค่ามากที่สุด

ทำไมจึงว่าไม่มีราคา ?
ขอถามคนที่อยู่ที่นี่ว่า
ถ้ามีคนเอาเงินมาให้สักพันล้านเดี๋ยวนี้
แล้วจะเอาเราไปฆ่า จะไปไหม ?
(ผู้ฟังตอบ) ไม่ไป
ก็แสดงว่า ชีวิตซื้อไม่ได้-ขายไม่ได้ แต่มีค่ามากที่สุด
เพราะอะไรจึงว่ามีค่า ?
เพราะเรารู้จริง
ขอจบการพูดแต่เพียงเท่านี้” หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
“…ทุกวันนี้โลกเราเป็นอย่างไร ? ตามถนนหนทาง ตามหน้าหนังสือพิมพ์...เราเห็นกันได้ คนชกกัน ตีกัน ฆ่ากัน เพราะอะไร ? เพราะมันมืด มันบอด พ่อไม่รู้จักหน้าที่ของพ่อ แม่ไม่รู้จักหน้าที่ของแม่ ลูกไม่รู้จักหน้าที่ของลูก พี่น้องไม่รู้จักกัน จึงทะเลาะวิวาทกัน ผิดใจ เกลียดกัน เพราะยื้อแย่งอำนาจกัน ใคร ๆ ก็อยากเป็นใหญ่เป็นโต มันก็เลยผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ‘ความเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากความไม่รู้’ คำว่า ‘ไม่รู้’ นั้น...ไม่รู้อะไร ? ไม่รู้ของจริง ไม่ใช่ไม่รู้ไม่กินข้าว ไม่เข้าห้องน้ำห้องส้วม ไม่ซักผ้า (หรือ)ทำอะไรไม่เป็น...ไม่ใช่อย่างนั้น (สิ่งเหล่านั้น)ใคร ๆ ก็ทำได้ ที่ว่าไม่รู้ของจริงนี้ คือ ‘ไม่รู้อริยสัจ ๔ ไม่รู้ตัวเอง’ ต่อไปจะพูดให้ฟังถึงผลการปฏิบัติ ที่จะ(ทำให้)ตัดสินใจได้ เชื่อมั่นในตัวเองได้ ข้อแรกที่สุดเป็นหญ้าปากคอก คือ รู้จักสมมติเสียก่อน ต่อมาขั้นที่ ๒ ความโกรธ-ความโลภ-ความหลง จะลดน้อยลงไป ต่อมาขั้นที่ ๓ ความยึดมั่นถือมั่นจะลดน้อยลงไป ขั้นที่ ๔ เราจะรู้จักว่า บัดนี้เราเป็นปกติแล้ว มีใครมาพูด (หรือมา)ทำอะไร...เราก็รู้จัก ต่อมาเราจะรู้จักความสงบ ไม่ใช่สงบแบบนั่งนิ่ง ๆ หรือนั่งหลับตา ความสงบแบบพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไร ? สงบแบบพระพุทธเจ้านั้น คือ รู้แจ้ง-เห็นจริง-เข้าใจจริง การเห็นที่เห็นจริง ๆ (นั้น) ทำการทำงาน-พูด-คิดอยู่...ก็ต้องเห็น ดังนั้น คนเราเกิดมาแล้ว ชีวิตจะมีค่า...ต้องศึกษาศาสนา หาที่พึ่ง เกิดมาทีแรกไม่มีที่พึ่ง จำเป็นต้องพึ่งพี่พึ่งน้อง แล้วบางคนก็ยังกลัวผี ก็ไปพึ่งผี เมื่อมีการศึกษาแล้ว ก็ให้รู้จักผี...ว่าผีอยู่ไหน ? เห็นผีแล้ว ก็ไม่กลัวผี แต่ยังกลัวฤกษ์งามยามดี เราก็ต้องศึกษาให้รู้จัก เมื่อรู้จักแล้วว่า ‘อ้อ ! สิ่งเหล่านี้มาบันดลบันดาลให้เราไม่ได้’ เราก็เลยไม่กลัว ต่อไปศึกษาให้รู้จักเทวดา เมื่อรู้...ก็เลยเห็น-เข้าใจซาบซึ้งตรึงใจแล้วว่า ‘สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสมมติ’ เมื่อรู้จักสมมติแล้ว ก็รู้จักของจริงที่มีอยู่ในเรา คือ ชีวิตจิตใจนี้...ซื้อไม่ได้ ขายไม่ได้ จึงถือว่า ชีวิตจิตใจนั้นไม่มีราคา แต่กลับมีค่ามากที่สุด ทำไมจึงว่าไม่มีราคา ? ขอถามคนที่อยู่ที่นี่ว่า ถ้ามีคนเอาเงินมาให้สักพันล้านเดี๋ยวนี้ แล้วจะเอาเราไปฆ่า จะไปไหม ? (ผู้ฟังตอบ) ไม่ไป ก็แสดงว่า ชีวิตซื้อไม่ได้-ขายไม่ได้ แต่มีค่ามากที่สุด เพราะอะไรจึงว่ามีค่า ? เพราะเรารู้จริง ขอจบการพูดแต่เพียงเท่านี้” หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
บทความธรรมทานถามใจ
บทความธรรมทานถามใจ "ทำไมเราจึงโกรธง่าย" . พระบวชใหม่รูปหนึ่ง เดินบิณฑบาตผ่านชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนจอแจ ขณะเดินสำรวมก้มหน้าแต่พอประมาณ เพื่อเดินผ่านชุมชนไปอย่างช้าๆ นั้นเอง จู่ๆ ก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งใส่สูท ผูกเนคไท สวมแว่นตาดำเดินเข้ามาหาท่าน พร้อมทั้งชี้หน้าด่าท่านอย่างสาดเสียเทเสีย . พระรูปตกตะลึง รีบเดินหนี แต่แม้ท่านจะเดินหนีชายคนนั้นพ้นแล้ว แต่เสียงด่าของเขายังคงก้อง อยู่ในโสตประสาทของท่านอย่างชัดถ้อยชัดคำ เมื่อกลับถึงวัด พลันที่คิดถึงเหตุการณ์ ที่ตนถูกชี้หน้าด่ากลางฝูงชน พระหนุ่มก็รู้สึกโกรธจนหน้าแดงก่ำ ยิ่งคิดต่อไปว่าชายคนนั้นมาชี้หน้าด่าตน ซึ่งเป็นพระและตนเองก็จำได้ว่า ตั้งแต่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัย ก็ยังไม่เคยทำอะไรผิด . คิดมาถึงขั้นว่า ตนไม่ผิด แต่ทำไมตนต้องถูกด่า ยิ่งเจ็บ ยิ่งแค้น วันที่ท่านถูกด่ากลางชุมชนนั้นเป็นวันศุกร์ แต่ตกถึงเช้าวันจันทร์ท่านก็ยังไม่หายโกรธ . เช้าวันจันทร์นั้น พระบวชใหม่ประคองบาตร เดินผ่านชุมชนนั้นเหมือนเดิม ท่านพยายามสอดส่ายสายตามองหาชายคนเดิม ตั้งใจว่าวันนี้จะต้องถามให้รู้เรื่อง ว่าเหตุจึงมาชี้หน้าด่าตนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ยิ่งพยายามค้นหา กลับยิ่งไม่พบท่านจึงเดินสำรวจรับอาหารบิณฑบาตต่อไป จนได้อาหารเต็มบาตรแล้วจึงเดินกลับวัด . ระหว่างทางกลับวัด โดยไม่คาดฝัน พระหนุ่มทอดสายตาไปพบกับชายคนหนึ่งสวมสูท ผูกเทคไท ใส่แว่นตาดำ ท่านอุทานในใจว่า “อ๋อ เจ้าคนนี้เองที่ด่าฉันเมื่อวันศุกร์” . ภาพที่เห็นก็คือ ชายแต่งตัวดีคนนั้น นอนหลับหมดสติอยู่ข้างศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ข้างๆ ตัวเขามีขวดเหล้าล้มกลิ้งอยู่ พอท่านพยายามเดินเข้าไปมองใกล้ๆ เขาจึงเริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา พอเห็นท่านเท่านั้นชายคนนั้นก็ร้องขึ้นมาว่า “ขอเดชะ พระอาญาไม่พ้นกล้าฯ บัดนี้ พระองค์ทรงกลับมาครองอยุธยาอีกครั้งหนึ่งแล้วกระนั้นหรือ...” ว่าแล้วก็ลุกขึ้นกำเฉิบๆ . พลันที่ท่านประเมินว่าชายแต่งตัวดี คนที่ชี้หน้าด่าท่านเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เป็นคนบ้าที่มาในร่างของคนแต่งตัวดีเท่านั้นเอง ความโกรธที่ก่อตัวเป็นเมฆดำทะมึน อยู่ในใจของท่านมานานถึงสามวัน ก็พลันอันตรธานไปอย่างง่ายดายชนิดไร้ร่องรอย . ทำไม เราจึงปล่อยวางต่อคนบ้าได้ง่ายดายเหลือเกิน ? แต่กับคนปกติ ทำไม เราจึงมีความรู้สึกว่าต้องเอาเรื่องราวให้ถึงที่สุด ? . Cr#ธรรมทาน ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #ธรรมทาน #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ #บทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭ http://chantingbook.com/ ❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
"ปาฏิหาริย์" ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆวัน . เคล็ดดีๆ ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชี้ทางคนที่กำลังทุกข์มากๆ ขัดสน และมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน และครอบครัว ถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นให้ทำดังนี้ หมั่นทำทาน 3 ทานนี้ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน วัตถุทาน นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน จะหยอดตู้บริจาคหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน ถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น . ธรรมทาน นั้นหมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทสวดมนต์ หนังสือที่มีความรู้ถือว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือสวดมนต์ทุกวัน เพราะการสวดมนต์ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างคลให้ตนเองแล้ว ทุกครั้งที่สวดจะมีพรหมเทพเทวา ดวงจิตวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นมาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วย . อภัยทาน นั้นจะทำง่ายหรือจะว่ายากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโกรธปักใจหรืออาฆาตแค้นใคร มักจะให้อภัยยาก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา และถ้าไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับกรรมนั้นเอง ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน และขยายออกไปจะสำเร็จโดยง่าย . ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันง่ายๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ "ปาฏิหาริย์" ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆวัน .. #แชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญ บุญและทาน ที่บังเกิดมี ในการส่งต่อ ขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่ง มีความสุข มีความเจริญ รุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่จน ปรารถนาสิ่งใด สมความปรารถนาทุกๆประการ ขอให้ผลบุญนั้น เห็นผลทันตา ด้วยเทอญ (อธิษฐาน) สาธุ . ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #ธรรมทาน #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ #บทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭ http://chantingbook.com/ ❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】