พระพุทธเจ้าน้อย
พุทธสัญญาลักษณ์ รหัสนัยแห่ง “นิพพาน”
อันแสดงถึงสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน
ล้วนเป็นจิตประภัสสร แห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

“พระพุทธเจ้าน้อย” หรือ “พระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร” ปางประสูติชี้ฟ้าชี้ดิน พุทธสัญลักษณ์รูปแทนของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งประสูติจากพระครรภ์มารดา โดยทรงมีสติระลึกทบทวนถึง “เป้าหมายของชีวิต” ที่อุบัติมาเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายนั้น แล้วทรงประทับยืน ยกพระหัตถ์ขวานิ้วชี้ ชี้ขึ้นฟ้า พระหัตถ์ซ้ายนิ้วชี้ ชี้ลงดิน กล่าวเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราคือมหาบุรุษ และนี่จะเป็นพระชาติสุดท้ายของเรา!!!”

“เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
การเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก”

ทรงประกาศความมุ่งมั่นหรือ “สัจจาอธิษฐาน” ที่จักทรงบำเพ็ญให้เข้าถึงความประเสริฐสูงสุดแห่ความเป็นมนุษย์ในโลกซึ่งก็คือการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณให้จงได้ในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นชาติสุดท้ายดังกล่าว

” พระพุทธเจ้าน้อย”
เป็นพุทธสัญลักษณ์เตือนสติ
ให้มนุษย์ได้หันกลับมาทบทวน ถึงจุดหมายชีวิตตัวเองว่า…
“เกิดมาทำไม”

และ …“อะไรคือเป้าหมายอันประเสริฐ
ที่ควรจะไปให้ถึงในชีวิตนี้”
แล้วตั้งสัจจะอธิษฐาน
ที่จักประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมต่างๆ
เพื่อเป็น “เหตุ” นำไปสู่เป้าหมายของ “ผลที่ดี”

ทำไมต้องชี้ฟ้าชี้ดิน

คัมภีร์พุทธประวัติทุกฉบับกล่าวตรงกันว่าภายหลังจากที่พระนางสิริมหามายาทรงประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ กลางป่าที่ลุมพินีสถานแล้วทันทีที่เจ้าชายน้อยกำลังจะหย่อนพระบาทลงแผ่นดินพลันมีพุทธปาฏิหาริย์บังเกิดดอกบัวบานผุดขึ้นมารองรับให้ก้าวเดินจำนวนเจ็ดดอก

การย่างเดินทั้ง ๗ ก้าว
นี้เป็นเพียง “บุคคลาธิษฐาน”
ว่าพระพุทธองค์จะทรงประกาศ
ศาสนธรรมไปทั่วทั้งจักรวาลถึงเจ็ดทิศา

ทรงชี้ฟ้าและดินพร้อมกับขณะย่างเดินบนดอกบัวทั้งเจ็ดก้าวพลางตรัสให้ฟ้า-ดินมาร่วมเป็นสักขีพยานว่า“เราคือมหาบุรุษ และนี่จะเป็นพระชาติสุดท้ายของเราแล้ว!”

การแสดงพระหัตถ์เบื้องขวายกขึ้นชี้ฟ้า และพระหัตถ์เบื้องซ้ายเหยียดลงชี้แผ่นดินนั้น เนื่องจากเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งฟ้าแลดิน ซึ่งตรงกับคำทำนายพระสุบินนิมิตคราวที่พระนางสิริมหามายา ทรงฝันเห็นช้างเผือกก่อนทรงพระครรภ์ หมายถึง ผู้มีบุญญาธิการที่กำลังจะมาจุติพระองค์นั้น ย่อมต้องเป็นมหาบุรุษ ถ้าไม่เป็นใหญ่ทางโลกในระดับพระจักรพรรดิราช ก็ต้องเป็นใหญ่ทางธรรมในระดับพระมหาศาสดา ประหนึ่งผู้หยั่งรู้ฟ้าแลดิน

นัยความหมายของ “ฟ้า” และ “ดิน”
นัยแห่ง “ฟ้า”
ผืนฟ้านั้นบางเบา เทียบได้กับความร่มเย็นเป็นสุข
และคุณธรรมที่จะทรงสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชน

นัยแห่ง “ดิน”
“พลิกแผ่นดินให้หงาย ทายแผ่นดินให้คว่ำ”
เป็นคำที่ปรากฏอยู่ในคำทำนายพระชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะ
ว่า..

ทรงเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
จะเห็นว่าในทางประติมาณวิทยา
ได้ทำพระหัตถ์ซ้ายของเจ้าชายน้อยชี้ลงที่แผ่นดิน
น่าจะหมายถึง..
การแผ่พระพุทธานุภาพให้แก่สรรพสัตว์ที่ร่วมสังสารวัฏ
สัญลักษณ์ของดินหรือแผ่นดิน คือความหนักแน่น
และยังหมายถึงสักขีพยาน
เห็นได้จากอีกเหตุการณ์หนึ่ง ตอนใกล้ตรัสรู้ธรรม ขณะถูกมารผจญ
ทรงชี้นิ้วเรียกแผ่นดิน หรือพระแม่ธรณี
ให้มาร่วมเป็นพยานในการต่อสู้กับกิเลสมาร

ภายหลังจากก้าวเดินได้เจ็ดก้าวแล้ว
พญานาคสองตัวชื่อ “นันทะ” และ “อุปนันทะ”
ได้เนรมิตบ่อน้ำทิพย์ขึ้นมา
เพื่อ “สรงน้ำ” ถวายแด่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นครั้งแรก

น้ำจากท่อทั้งสอง ที่นาคพ่นมาสรงนั้น
ท่อหนึ่งคือน้ำร้อน อีกท่อคือน้ำเย็น
น้ำร้อนเปรียบได้กับ ความทุกข์ความร้อนรุมสุมทรวง
นั่นคือการต้องเรียนรู้จักกับ “ทุกรกิริยาทางกาย”
ส่วนน้ำเย็นนั้น เปรียบได้กับ “วิริยะทางจิต”
คือสุดท้าย ..
ต้องทรงใช้น้ำใสเย็น เข้าชำระสะสางกิเลส และมลทินให้หมดสิ้นไป

เราเกิดมาทำไม?
มนุษย์เราเกิดมาต้องมีเป้าหมายของชีวิต
ต้องตั้งปณิธานเอาไว้
แล้วพยายามบุกบั่น ไปให้ถึงจุดหมายให้ได้
เหมือนพระราชกุมารสิทธัตถะ
ที่ท่านประสูติมา แล้วตั้งใจประกาศจุดมุ่งหมาย
จากนั้นมานะบุกบั่น
บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า

สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน รหัสนัยแห่ง ” นิพพาน “
จิตวิญญาณคือความสมบูรณ์ยิ่งของ “ธรรมธาตุ”
ซึ่งก็คือองค์ประกอบของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
ไม่ใช่อยู่ข้างบน และไม่ได้อยู่ข้างล่าง
ไม่ใช่ไกลเกินและก็ไม่ใช่ไม่ไกลเกิน
ไม่ใช่สิ่ง ไม่ใช่สสาร
ความว่างเปล่าที่ไม่ใช่ความว่างเปล่า หรือไม่ว่างเปล่า
ไม่ใช่ทั้งสอง ไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใด เข้าใจได้ด้วยความเข้าใจ
… จึงเรียกว่าความว่างเปล่า …
วิวัฒนาการทางกายภาพของจักรวาล ของโลก และสรรพสิ่ง ชีวิตและไม่มีชีวิต
ล้วนเป็นกระบวนการของความสม่ำเสมอเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ” เป็นหนึ่งเดียวกัน “

ทั้งหมดคือความว่าง เริ่มต้นจากความว่าง จักรวาล กาแล็คซี่ ดวงอาทิตย์ โลก และสรรพสิ่งทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดมาด้วยกันด้วยใยเยื่อที่ถักทอขึ้นมาใยเดียวกัน หรือเช่นเมล็ดพันธุ์พืชที่เป็นต้นกำเนิดเมล็ดเดียวกันที่ทุกส่วนสัดล้วนเจริญขยายเติบโตขึ้นมาด้วยกัน ทั้งหมดด้วยเนื้อในที่มีคุณสมบัติดั้งเดิมเช่นเดียวกัน จักรวาลคือสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่ง คือทั้งหมด สรรพสิ่งทั้งหมดคือส่วนหรือตัวแทนของจักรวาล จิตวิญญาณคือเยื่อใยที่เป็นคุณสมบัติของทั้งหมด จิตวิญญาณและจักรวาลคือสองหน้าของเหรียญเดียวกัน เฉกเช่นนิพพานกับสุญญตา 

พุทธสัญญาลักษณ์ “พระพุทธเจ้าน้อย” จะมอบพลังแห่งสติ ให้ท่านมุ่งมั่นในเส้นทางแห่งนิพพาน อันจะนำไปสู่ชัยชนะอันเป็นที่สุด คือความสว่าง ความรัก ความสุข ความสงบ ของความว่างแห่ง ” นิพพาน “

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

➤ แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย >> https://bit.ly/3jwpYt5
➤ 11 สีสวย >> https://bit.ly/3jpUrsD
➤พระพุทธเจ้าน้อย >> https://bit.ly/2ZSkil4
➤พระสีวลีมหาลาภ >> https://bit.ly/2ORTxqG
➤ขวดน้ำทองแดงอายุรเวท >> https://bit.ly/2PgWEsG
➤ วิทยุเสียงธรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์ >> https://bit.ly/3fQJOwX
➤ สารบัญเสียงธรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์>> https://bit.ly/3iwm9m2

 

บทความ