เคล็ดลับการเพิ่มพลังบุญ และขั้นตอนการแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญมหาศาล

ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับสร้างพระหลายหมื่นองค์
สังฆทาน – ธรรมทาน

สร้างอักขรธรรมหนึ่งตัว
มีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์
ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับ
ได้สร้างพระพุทธรูปหลายพันหลายหมื่นองค์
ได้บุญกุศลมากกว่าการถวายของกินของใช้
ยิ่งถวายธรรมทานมาก อานิสงส์ก็ยิ่งมหาศาล

แปลงทรัพย์เป็นบุญ… สาธุ

ชีวิตเราไม่ได้จบลงในชาตินี้ชาติเดียว ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพหน้า ทรัพย์ภายนอกที่มีอยู่ให้ความสุขได้แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียว ไม่อาจติดตามไปในภพหน้าได้ แต่เราสามารถแปลงทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นบุญไว้เป็นทุนในภพหน้าชาติหน้าได้

ทรัพย์เพียงน้อยนิด สามารถแปลงให้เป็นบุญมหาศาลได้
ทรัพย์มากหรือน้อย ไม่ใช่สิ่งสำคัญในการแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญ ทรัพย์น้อยนิดก็สามารถแปลงได้เป็นบุญมหาศาลได้ หากนำทรัพย์นั้นมาแปลงเป็นทุนถวายสังฆทานประเภทธรรมทาน คือ การถวายหนังสือธรรมะเป็นทาน

เคล็ดลับการเพิ่มพลังบุญ

๑. วัตถุท่านต้องเป็นของบริสุทธิ์ คือ วัตถุทานที่ได้มาด้วยความสุจริตและมีประโยชน์ ให้แล้วสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับคือ หนังสือธรรมะ พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญว่า การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

๒. ผู้ถวายต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ คือ มีความเต็มใจพอใจทั้งขณะให้ กำลังให้ แม้ให้แล้วก็มีใจยินดี

๓. ต้องถวายแก่คนดี มีศีลธรรม คือ ถวายเป็นของส่ีวนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์หรือชุมชน เป็นของสาธารณะ

การแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญที่มีอานิสงส์์มากที่สุด คือ การถวายสังฆทานประเภทธรรมทาน

ขั้นตอนการแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญมหาศาล

๑. เตรียมหนังสือที่ต้องการจะถวายให้พร้อม
๒. แจ้งความประสงค์ที่จะถวายทานให้สงฆ์ทราบ และกำหนดเวลาให้เรียบร้อย
๓. ครั้นถึงเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ถวายทานพึงปฎิบัติดังนี้
– จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา (จุดเทียนด้านซ้ายมือเราก่อน)
– อาราธนาศีล และรับศีล
– กล่าวคำถวายสังฆทาน-ธรรมทาน
– พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา ขณะพระว่าบทยถา… ให้กรวดน้ำ เมื่อพระขึ้นบท สัพพี… ให้เทน้ำจนหมดแล้วประนมมือรับพรไปจนจบ กราบ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี
คำอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ฯลฯ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันต ฯลฯ ยาจามะ ฯ
(คนเดียวเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิิ)

คำถวายหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
ตั้ง นะโม 3 จบ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต เอตานิ ธัมมะปะริยายะปัณณานิ , สะปะริวารานิ พุทธะสาสะนิกานัง ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะณัตถายะ, สังฆัสสะ นิยนาเทมะ , สาธุ โน ภันเต , อะหัง พุทธะสาสะนิกานัง, ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะ ณัตถายะ ธัมมะปะริยาปัณณานัง , ทานัสสะ อานิสังโส , อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง , หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล

ข้า แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหนังสือธรรมะ พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ แก่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือธรรมะ เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ของข้าเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดา เป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำกรวดน้ำสั้น
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด ฯ

ธรรมทาน
แผ่นพับสวดมนต์สีสวย

บุญประณีต บารมีมาก อานิสงส์สูง
หนังสือธรรม สร้างบุญ สร้างสุข สร้างความดี
ให้ปัญญา ให้ความรู้ ให้ความสุข สงบ พบพระธรรม

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ ธ ร ร ม เป็นทาน
ช น ะ ก า ร ใ ห้ ทั้ ง ป ว ง

พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ข้าวน้ำ
ถือว่าให้กำลัง
ผู้ให้เสื้อผ้าถือว่าให้ความสวยงาม
แต่ ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน
ถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคน
ให้สติปัญญา ให้ความพ้นทุกข์
ให้ทางแห่งธรรม

” ธรรมทาน ” เป็นบุญใหญ่บารมีมาก อานิสงส์สูงยิ่งเพราะเป็นการให้ปัญญา
ให้สติ ให้แสงสว่าง ให้ความสุข สงบ ชุ่มเย็นอันแท้จริงแก่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้สุขกายใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังบุญแห่งภาวนา สมาธิ การแผ่เมตตา อโหสิกรรม
เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสรรเสริญยินดีร่วมอนุโมทนาในบุญ
แห่งการสวดมนต์ภาวนาสมาธินั้น

ด้วยเหตุนี้..บุญแห่ง

” ธรรมทาน “

จึงเป็นทานที่บารมีสูงผู้สร้าง
ได้บุญมากอานิสงส์แรง
เพราะเป็นบุญแห่งปัญญา ที่ให้แก่ตนเองและผู้รับได้ครบทุกอย่าง
เป็นการให้ที่ถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริง
ผู้สร้างบุญ
จักได้รับพลานุภาพแห่งบุญ
อยู่ทุกขณะ ดั่งเงาตามตัวตามติด
จิตวิญญาน กระแสแห่งบุญนั้น
จะตามส่งผล
บุญจะเกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อผู้รับ
 สวดมนต์ทำสมาธิ
มหาอานิสงส์บารมี
เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับ
 ขออโหสิกรรม
 ให้อภัยทานให้อโหสิกรรม
แผ่เมตตา
 อุทิศบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
บุ ญ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ค รั้ ง
ที่ผู้รับเกิดปิติ เกิดความสงบแห่งกาย ใจ จิต  เกิดมหาสติ เกิดปัญญา
มหาบุญบารมีเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับมีความสุข และแบ่งความสุขกาย
สุขใจแห่งบุญนั้นๆต่อๆไป

 เมื่อมีหนึ่งคนสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำสมาธิ เราผู้สร้างทานก็ได้รับมหาอานิสงส์แห่งบุญนั้นๆด้วย ผู้รับพันคน บุญเข้ามาหาเราพันทาง หมื่นทาง แสนทาง กระแสบุญถูกส่ง-รับ แผ่ขยายต่อๆออกไปมิสิ้นมิสุด อำนาจบุญ พลังแห่งความดีงาม สว่าง สงบ ชุ่มเย็น แผ่ไพศาลไปทั่วอนันตจักรวาล กระแสบุญเกิดตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง ” การสร้างธรรมทาน แจกหนังสือสวดมนต์ “ จึงเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์แห่งบุญบารมีสูงยิ่ง เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยายแตกหน่องอกงาม ออกดอก ออกผล แพร่ขยายบุญออกไปตลอดกาล การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทานจึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิต ต้นบุญแห่งธรรม

 มหาบุญกุศลนั้นจักส่งผลให้เจริญศรี เจริญสุขทั้งทางโลกและทางธรรม มีสติปัญญาเฉียบคม พร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กายผ่องแผ้วจิตผ่องใส เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม เปิดทางสว่างให้ชีวิต เคราะห์ร้ายอุปสรรคอันตรายสิ้นสูญ เทพเทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตารักใคร่ ปกปักคุ้มครองรักษา ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นเคราะห์ อุปสรรค พบแต่สิ่งดีงาม ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอันเป็นบุญ และยังส่งผลถึงบิดามารดา ครอบครัว สามีภรรยา บุตรหลาน ญาติเชื้อวงศ์วาน ให้พบแต่ความรุ่งเรืองมีศีลธรรม เมื่อละสังขารไปก็จักได้อยู่ในภพภูมิที่สูง

” ธรรมทาน “ เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง

โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่เหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย กระแสบุญแห่งปัญญานี้จะนำเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเบาบางลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

 ผูัให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผลเข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

 ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

 ” ธรรมทาน ” นี้ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการให้เพื่อ”ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

 ออกแบบแผ่นพับให้เปิดเรียง
ตามลำดับเลขหน้า
บทสวดมนต์เรียงลำดับถูกต้อง
เปิดพลิกหน้าได้สะดวก

  ขนาดแผ่นพับ 6 x 3 นิ้ว
เมื่อกางออกขนาด 6 x 18 นิ้ว
มี 16 หน้า
เรียงลำดับการสวดมนต์ประจำวัน
ครบสมบูรณ์ ดังนี้

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓. บทชุมนุมเทวดา
๔. บทอารธนาศีล
๕. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๖. ไตรสรณคมน์
๗. บทสมาทานศีล 5
๘. บทถวายพร
๙. บทชัยมงคลคาถา

๑๐. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทชินบัญชร
๑๒. บทอิติปิโส
๑๓. บทแผ่เมตตาตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่นส่วนบุญกุศล
๑๖. บทให้อโหสิกรรม ขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบาน
๑๗. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล

ไม่มีพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ

เนื่องจากใช้พื้นที่เพิ่มบทสวดขออโหสิกรรมถอดถอนคำสาบาน และบทแผ่เมตตาครอบจักรวาล ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ให้และรับ
ได้อานิสงส์สูงมาก

ธรรมทาน บทสวดมนต์ สีสวย