การสวดมนต์คืออะไร? ทำไม? ควรสวดทุกวัน

การสวดมนต์คืออะไร?
ทำไม? ควรสวดมนต์ทุกวัน
  • การสวดมนต์คือการกำหนดจิตให้จดจ่ออยู่กับการสวด ไม่ให้จิตไหลฟุ้งไปที่อื่น ซึ่งเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง คือให้จิตมีฐานที่ตั้งอยู่ในการกระทำอย่างเดียว ไม่ทำหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ในขณะที่สวดมนต์ด้วยอักขระบาลี ก็จะเกิดเป็นการเชื่อมพลังพระรัตนตรัยมาสู่ตัวผู้สวด และหากก่อนสวดได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า จะสวดให้ใคร สวดเพื่ออะไร พลังนั้นก็จะไหลไปสู่บุคคลที่เราอธิษฐาน ทั้งนี้ทั้งนั้น การสวดมนต์จะสำเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้สวดมีจิตบริสุทธิ์จากกิเลสมากน้อยแค่ไหน หากจิตบริสุทธิ์มาก ก็จะทำให้พลังสวดมนต์เกิดผลมาก ด้วยไม่มีกิเลสมาขวางนัก เพราะกิเลส คือความโลภ โกรธ หลง คือพลังไม่บริสุทธิ์ที่กลายเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้พลังบวกหรือกุศล ไหลมาเกื้อหนุนสู่ผู้สวดหรือผู้ที่เราตั้งจิตอธิษฐานให้ได้เต็มที่ หากจิตบริสุทธิ์น้อย ก็ได้ผลน้อย แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำแล้วได้แต่เพิ่มพูนกิเลส หรืออกุศลกรรมให้แก่ชีวิตตลอด
โลกทั้งใบนี้คือกระแสพลังงาน จิตก็คือพลังงานที่มีอานุภาพสูงมาก การสวดมนต์คือการใช้พลังจิตไปช่วยแก้ไขพลังร้ายพลังลบ ผลที่ได้คือ ผู้สวดจะมีกำลังสมาธิ มีสติ และจะได้รับพลังกุศลมาเกื้อหนุนชีวิต เกิดมีความระลึกได้และอยากการกระทำสิ่งที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น จิตที่มัวหมองหรือจิตตกก็จะสว่างไสวใสขึ้น ทำให้คิดดีทำดี ตัดสินใจใดๆได้ถูกต้อง ภัยร้ายใด ที่จะเข้าถึงตัวก็เข้าไม่ได้ เพราะพลังกุศลจะกลายเป็นพลังปกปักษ์รักษา จะสวดบทใดก็ประเสริฐทั้งสิ้น หากพัฒนาไปถึงการนั่งสมาธิได้ยิ่งดี จะก่อเกิดพลังมหาสติ มหาปัญญาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะในขณะที่นั่งสมาธิ จิตไม่ได้คิดทำร้ายใครเลย จิตที่ว่างจากอกุศลจึงเกิดเป็นการสะสมพลังบุญให้แก่ตนเอง

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”