เยียวยารักษากายจิตด้วยคลื่นเสียงสวดมนต์ บรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรม

บรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรม
  • ในสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแสดงธรรม ในแต่ละครั้งที่ทรงแสดง จะมีผู้ฟังบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์จำนวนมาก เหตุที่ทำให้ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้ ก็เนื่องจากผุ้แสดงธรรมคือพระบรมศาสดา เป็นผู้รู้ผู้เห็นจริง สิ่งที่ทรงแสดงก็ล้วนแต่เป็นความจริงล้วนๆ ผู้ฟังก็เป็นผู้ที่ทรงศีลทรงธรรม เป็นผู้รักษาศีล มีสมาธิ เป็นนักบวช มีจิตใจตั้งมั่น เวลาฟังธรรมก็ฟังด้วยความตั้งใจ ฟังด้วยความจริงใจ ใจจะจดจ่อรับกระแสธรรมที่มาสัมผัสกับใจ โดยไม่ปล่อยให้ใจส่ายไปส่ายมา สู่เรื่องราวต่างๆ เมื่อฟังธรรมในลักษณะนั้น มีทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นเครื่องรองรับ การบรรลุธรรมจึงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย
  • “การฟังธรรม” เป็นบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หมวดภาวนามัย ได้แก่ การฟังธรรม การแสดงธรรม การเจริญภาวนา และทิฏฐุชุกรรม เป็นบุญสำเร็จด้วยการภาวนา การฟังธรรมเป็นการอบรมเจริญปัญญา เพราะเมื่อบุคคลฟังธรรมเข้าใจแล้วจึงอบรมเจริญสมถและวิปัสสนาได้ เมื่อไม่ฟังจะอบรมเจริญ ภาวนาไม่ได้ บุญสำเร็จจากการฟังธรรมเป็นบุญใหญ่อานิสงส์สูงยิ่ง เพราะทำให้เกิดปัญญา เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ ทำให้ตรัสรู้เป็นอริยบุคคลได้
คลื่นมนตราเสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงแห่งบุญ ความดีงาม แสงสว่าง คือคลื่นแห่งการเยียวยา คลื่นเสียงมนตราเป็นคลื่นที่มีความสม่ำเสมอ จะเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยา เมื่อหูได้ยินเสียงคลื่นมนตรา ก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์การได้ยินที่อยู่บริเวณสมองกลีบขมับ ก่อนส่งไปบริเวณก้านสมอง ซึ่งเมื่อได้รับคลื่นเสียงช้าๆ สม่ำเสมอประมาณ 15 นาที ก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์มากมาย
“สมองของ เราเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงช้า ๆ สม่ำเสมอประมาณ 15 นาทีขึ้นไป จะทำให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆชนิด บริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน (serotonin) เพิ่มขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน้ำตาลในเลือด และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆ เช่น เมลาโทนิน ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะจะช่วยยึดอายุการทำงานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกาย ให้ชีวิตยืนยาวขึ้น และยังมีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับ เพิ่มภูมิต้านทาน ทำให้เซลล์สดชื่นขึ้น

รวมถึง โดปามีน มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าวและอาการพาร์กินสัน นอกจากนี้ปริมาณของซีโรโทนินมีความสัมพันธ์ต่อการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อ ประสาทอื่น ๆ เช่น อะเซทิลโคลีน ช่วยในกระบวนการเรียนรู้และความจำ ช่วยขยายเส้นเลือด ทำให้ความดันลดลง และยังช่วยลดปริมาณ อาร์กินิน วาโซเปรสซิน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความก้าวร้าว ความสมดุลของน้ำ และซีโรโทนินยังเข้าไปลดปริมาณของสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นของการ ทำงานของต่อมหมวกไตให้ลดลง ส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานน้อยลง ร่างกายจึงรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง และไม่เครียด ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น”

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”