อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อน

อจินไตย แปลว่า เรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะเกินภูมิปัญญาของมนุษย์(ที่ยังถูกครอบงำด้วยกิเลสความมืดของความไม่รู้ของอวิชชา) ที่จะใช้ความคิดปกติไปคิดได้คิดแล้วจะมีส่วนแห่ง
ความเป็นบ้า

แม้การตั้งประเด็นปัญหา รวบรวมข้อมูลทดลองวิจัย สุดท้ายก็สรุป, ก็ใช้ไม่ได้กับเรื่องอจินไตย
สิ่งที่เป็นอจินไตยมีทั้งหมด ๔ เรื่องใหญ่ ๆคือ
๑.พุทธวิสัย คือเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ของพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธเจ้าทรงมีพระสัพพัญญุตญาณทรงรู้แจ้งโลก มนุษย์เราทั่วไปเป็นคนมีปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วไม่รู้คำตอบก็ต้องพยายามแสวงหาคำตอบ

กว่าจะได้คำตอบบางทีเป็นปีบางทีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันปี หาทั้งชีวิตก็ไม่เจอ แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับพระองค์คำตอบมีมากกว่าคำถามเวลามีใครถามปัญหา ถามปุ๊บ พระองค์ทรงตอบทันที

ไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์วิจัยเพราะทรงมีพระสัพพัญญุตญาณ รู้แจ้งสรรพสิ่ง ในเวลาเสี้ยววินาทีทรงระลึกชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ล้านชีวิต ล้านชาติ คือ แต่ละคนรู้เป็นล้าน ๆชาติ

เรื่องนี้เราจะมาคิดด้วยเหตุผลธรรมดาไม่มีทางคิดออกเพราะเป็นพุทธวิสัย

๒.ฌานวิสัย คือ วิสัยของผู้มีฌาน เช่นการเหาะได้ เราคิดออกไหม ตามปกติต้องมีแรงโน้มถ่วง ถ้าไม่มีเครื่องบิน ไม่มีจรวดแล้วเหาะไปได้อย่างไร แต่ท่านเหาะไปแล้ว หรือการหายตัวก็เหมือนกันหายตัวไปได้อย่างไร

อยู่ ๆ เดินทะลุกำแพงไปได้อย่างไรคิดหาเหตุผลให้หัวแตกก็คิดไม่ออก ท่านบอกว่าอย่าไปคิดคิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้า เป็นวิสัยของผู้มีฌานสมาบัติไม่ต้องถึงขนาดพระพุทธเจ้าหรอก

๓.กรรมวิสัย คือวิสัยของกฎแห่งกรรมการให้ผลของกรรมซับซ้อนมากบางคนนึกว่าการทำกรรมดีเหมือนมีเงินฝาก ทำกรรมชั่วเหมือนถอนเงินมาใช้ มีตัวแดงขึ้นถึงคราวหลับตาลาโลก ก็เอาตัวดำตัวแดงมาเทียบกันดู

ถ้าตัวดำเยอะบุญมากกว่าบาปก็คงไปสวรรค์ถ้าตัวแดงเยอะบาปมากกว่าบุญก็คงไปนรกแต่ในความเป็นจริงการให้ผลของกรรมไม่ได้ง่ายอย่างนั้นบางคนเคยทำบาปกรรมมามากแต่ก่อนตายมีพระมาโปรด

จิตก็เลยผ่องใสไปสวรรค์ก่อน แต่บาปกรรมที่ทำไว้ก็ไม่ได้หายไปไหน เมื่อไรผลบุญตรงนั้นหมด จากเทวดาไม่ได้มาเกิดเป็นคนนะสามารถตกนรกได้เลยเรื่องของกรรมมีความซับซ้อน

ทั้งกรรมดีกรรมชั่วอยู่ในใจของเรารอจังหวะแสดงผล … ถ้ากรรมชั่วแสดงผลก็เหมือนระเบิดเวลาตูมขึ้นมาก็เกิดเหตุเภทภัยบางทีถึงขั้นเสียชีวิตบางคนทำดีมาตลอดทำไมอยู่ ๆ เกิดอุบัติเหตุตาย

หรือถูกลงโทษกลั่นแกล้งจนตายทำไมทำดีไม่เห็นได้ดี บางคนคิดอย่างนี้ สิ่งที่เขาเจอแม้ไม่สมควรแก่เหตุในปัจจุบันแต่สมควรแก่กรรมที่เขาเคยทำมาในอดีต เพราะในอดีตเขาเคยทำกรรมไม่ดีเอาไว้

ถึงคราวพอระเบิดตูมเกิดเรื่องเลยถ้าเราจะไปคิดเรื่องกรรมแล้วละก็เป็นบ้าเปล่า เพราะมันซับซ้อนมากจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ต้องตั้งใจนั่งสมาธิจนกระทั่งเกิดญาณทัสนะแล้วไปดูตอนนั้นถึงจะเข้าใจ

ไม่ใช่รู้ด้วยจินตมยปัญญาหรือปัญญาจากความคิดแต่เข้าใจด้วยภาวนามยปัญญาคือ ปัญญาจากการทำสมาธิภาวนาที่เรียกว่ารู้แจ้ง ถึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้

๔.โลกวิสัย คือ เรื่องของโลก เช่นโลกนี้โลกหน้ามีไหม นรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าเป็นต้น คิดให้หัวแตกก็คิดไม่ออก ถ้าอยากรู้ต้องนั่งสมาธิจนเกิดญาณทัสนะแล้วค่อยไปดู
ทั้งหมด ๔หัวเรื่องใหญ่นี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิด คิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราควรคิดควรทำคือ ตั้งใจ ทำดี ทั้งความคิด คำพูดการกระทำ ขัดเกลาจิตใจตนเองด้วยการเป็นผู้ให้

เพื่อกำจัดความตระหนี่เห็นแก่ตัวประพฤติตัวอยู่ในศีลสมกับที่เกิดเป็นมนุษย์จิตใจสูงประพฤติปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้พ้นจากอำนาจของกิเลสอาสวะตัณหาราคะทั้งหลายจนมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

อย่างกลั่นกล้าแล้วเกิดญาณทัสนะจึงจะไปรู้ไปเห็นและเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เป็นอจินไตยเหนือวิสัยสติปัญญาของคนธรรมดาๆ ได้

ถึงตรงนี้ ขอสรุปอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดขึ้นว่า อจินไตย แม้เป็นเรื่องเหนือสติปัญญาของคนธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่า คนธรรมดาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจ, ทั้งนี้เพราะ ผู้ที่ไปถึงความเป็น อจินไตย

ก็เคยเป็น มนุษย์ธรรมดา มาก่อนเหมือนเราท่าน,แต่ท่านเหล่านั้น ไม่ได้เสียเวลานึกๆ คิดหรือถกเถียงกันไปวันๆ …สิ่งสำคัญ คือ ท่านลงมือฝึกฝนจิตใจตนเอง จนกระทั้ง มีคุณสมบัติที่เลิศและเข้าถึงความเป็นอจินไตย,

ก็แปลว่า มนุษย์ธรรมดาอย่างเราท่านก็สามารถที่จะฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตนเอง ให้มีคุณสมบัติอย่างท่านเหล่านั้นที่ประสบความสำเร็จในกาลก่อนได้ ! (ตอนนี้ เอาศีล 5ข้อ ให้บริสุทธิ์ให้ได้ก่อน! ถ้าจะว่ากันซื่อๆ )

ฉะนั้นแล้ว, ณจุดนี้ อะไรที่ควรคิด ควรรู้ ควรศึกษา หรือ ควรทำ ? ก็กลับมาพิจารณาความจริงในชีวิตที่เราเผชิญอยู่ทุกลมหายใจคือความทุกข์จาก การเกิด แก่ เจ็บ ตาย! ฉะนั้น สิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุด คือ

แก้ทุกข์ของเราให้ได้ก่อน เป็นอันดับแรก !ดังที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอุปมาไว้ว่า …

… ชายผู้ถูกยิงด้วยธนู อาการสาหัสสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือ ถอนธนูออกจากร่างกาย แล้วรักษาบาดแผลให้หายเพื่อรักษาชีวิตให้รอด แต่หากชายผู้นั้นเป็นคนเขลา กลับมุ่งสงสัย ใคร่รู้ว่า
“วิถีธนู

มาจากทิศไหน ใครเป็นผู้ยิงเขา ยิ่งไปทำไมยิ่งเพื่ออะไร ลูกธนูทำจากอะไร … ฯลฯ”แล้วไปแสวงหาคำตอบเหล่านั้นก่อนโดยที่ไม่ถอนธนูออกแน่นอนว่าในที่สุดเขาก็ต้องตายโดยที่ยังไม่ได้คำตอบอะไรทั้งสิ้น… !

ทุกข์มนุษย์ ที่ต้องเร่งแก้ไม่ว่าจะเป็น …ความเจ็บป่วยทั้งร่างกาย และจิตใจ ความลำบากยากจน ทุกข์เพราะความโลภความอยากที่ไม่มีวันพอ ที่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนทุกข์เพราะความโกรธจนโลกมีแต่เรื่องทะเลาะ

แย่งชิงทำร้ายกันไปทั่วโลกตั้งแต่ในบ้านจนกระทั้งสงครามระหว่างประเทศทุกข์เพราะความโง่หรือความหลงเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด ทำให้ใช้ชีวิตผิดๆและส่งผลร้ายต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันยันอบายภูมิ …

เช่น คิดว่า ผลของความชั่วที่ทำแล้วไม่ส่งผลเพราะไม่เคยเห็นกระบวนการส่งผลของมัน ว่ามันทำงานยังไง ก็เลยไม่กลัวบาปเมื่อไม่กลัวก็ไปทำบาปทั้งคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว … ผลชั่วก็ดึงชีวิตให้ตกต่ำมีชีวิตที่ยากจน

เจ็บป่วย ถูกทำร้าย เจออุบัติเหตุเภทภัยสารพัดวนอยู่ในกองทุกข์อยู่ร่ำไป … สิ่งที่เราต้องเร่งศึกษาหาความรู้ หาความเข้าใจและลงมือทำให้แจ่มแจ้งเชิงประจักษ์ด้วยตัวเอง เช่น

-ฝึกเป็นผู้ให้ให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การเป็นคนมีน้ำใจจะทำให้ชีวิตเราและเพื่อนมนุษย์ดีขึ้นอย่างไร? และเราควรจะเป็นผู้ให้สิ่งดีๆแก่ตัวเอง แก่เพื่อนมนุษย์ แก่เพื่อนบ้าน แก่ชุมชน

สังคมที่เราอยู่หรือแก่โลก อะไร-อย่างไรบ้าง

-การดำรงตนให้เป็นมนุษย์ปกติที่มีใจสูงไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์ ไม่คดโกงไม่ขโมย ไม่แย่งคนรัก ของรักหรือทำผิดลูกเมียคนอื่นไม่โกหกไม่ด่าว่าส่อเสียดคนอื่นให้เสียหายหรือทำลายกำลังใจใครด้วยคำพูด

ไม่ทำลายสติ,ปัญญา,เกียรติ,และสุขภาพกาย-ใจของตัวเองและคนที่รัก ด้วยของมึนเมาต่างๆ … ลองมาศึกษาและปฏิบัติตัวเอาจริงเอาจังกับหลักการเหตุผลเหล่านี้ดูว่า ถ้าเรา และเพื่อนร่วมบ้านร่วมที่ทำงาน

ร่วมสังคมทุกระดับทำตัว แบบนี้มีความประพฤติแบบนี้ มันจะเกิดผลดีหรือส่งผลให้บรรยากาศในบ้านในเมือง หรือกระแสสังคม กระแสโลก มันจะเป็นยังไง ?

ดังนี้เป็นต้น … ที่คนธรรมดาอย่างเราควรคิดควรพูด ควรทำ เพราะคิดแล้ว พูดแล้ว ทำแล้วช่วย ให้เราพ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจพ้นจากทุกข์ภัยที่นำความโศกเศร้าเดือดร้อนมาให้เรา ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

แม้ข้ามชาติ … ดีกว่าไหม ?

ขอบคุณข้อมูล พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.;Ph.D.)

” ธรรมทาน “ 

เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง

โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่เหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย กระแสบุญแห่งปัญญานี้จะนำเขาไป
สู่ภพภูมิที่ดี และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด
อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเบาบาง
ลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

 ผูัให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผล
เข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

 ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

 ” ธรรมทาน ” นี้ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการให้เพื่อ
“ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

เชิญสร้างบุญใหญ่ในชีวิต เพิ่มบุญ ลดกรรม
ด้วยแผ่นพับสวดมนต์ ธรรมทาน
แผ่นพับบทสวด และคำขออโหสิกรรม

คนที่ปรารถนาจะมีชีวิตรุ่งเรือง
มีทรัพย์ที่มาจากกรรมดีของตนเร็วขึ้น
มีสติ มีปัญญา ในการแก้ไข ปิดอุปสรรคทั้งปวง
และพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวัน
ควรหมั่นทำ “ธรรมทาน” อย่างต่อเนื่อง
เพราะบุญที่ทำนี้
และบุญส่วนอื่นที่เราเพียรทำโดยไม่ย่อท้อ
จะรวมเป็นมหากุศลพลิกชีวิตได้จริง

 ออกแบบแผ่นพับให้เปิดเรียง
ตามลำดับเลขหน้า
บทสวดมนต์เรียงลำดับถูกต้อง
เปิดพลิกหน้าได้สะดวก

  ขนาดแผ่นพับ 6 x 3 นิ้ว
เมื่อกางออกขนาด 6 x 18 นิ้ว
มี 16 หน้า
เรียงลำดับการสวดมนต์ประจำวัน
ครบสมบูรณ์ ดังนี้

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓. บทชุมนุมเทวดา
๔. บทอารธนาศีล
๕. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๖. ไตรสรณคมน์
๗. บทสมาทานศีล 5
๘. บทถวายพร
๙. บทชัยมงคลคาถา

๑๐. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทชินบัญชร
๑๒. บทอิติปิโส
๑๓. บทแผ่เมตตาตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่นส่วนบุญกุศล
๑๖. บทให้อโหสิกรรม ขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบาน
๑๗. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล

ไม่มีพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ

เนื่องจากใช้พื้นที่เพิ่มบทสวดขออโหสิกรรมถอดถอนคำสาบาน
และบทแผ่เมตตาครอบจักรวาล ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ให้และรับ
ได้อานิสงส์สูงมาก

สร้างบุญมหาทาน ครั้งเดียวครบทั้ง 3 ทาน
คือ วัตถุทาน ด้วยแผ่นพับสวดมนต์
ธรรมทาน ด้วยการให้ธรรมะนำคนสู่การรักษาศีลและเจริญภาวนา อภัยทาน
ด้วยบทอธิษฐานเต็มบุญบารมี
ให้อโหสิกรรมและอโหสิกรรม
เป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์ เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง

อานิสงส์แห่งมหาทานและธรรมทาน
1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ

ธรรมทาน บทสวดมนต์ สีสวย

[ux_products type=”row” columns=”3″ columns__sm=”1″ columns__md=”3″ ids=”530,536,537,840,837,917″]